Forsiden

Høringssvar fra Malvik kommune

Høringssvar fra Malvik kommune - ny kommunelov

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret - 26.09.2016

Malvik kommune ønsker å bemerke at høringsrunden har hatt veldig korte tidsfrister noe som er beklagelig i en så prinsipielt viktig sak.

 

 • Det er ikke behov for at formannskapet skal kunne opprette utvalg, men formannskapet bør ha mulighet til å opprette arbeidsutvalg på samme måte som det foreslås at utvalgene kan få hjemmel til i § 5-5, 3. ledd.
 • Arbeidsutvalg etter forslagets § 5-5, 3. ledd bør kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer.
 • Det bør ikke være adgang til å lukke møter i en innledende fase av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret sak.
 • Kommunen kan ikke se at det er behov for en generell adgang til lånefinansiering av investeringer i selskaper, og slutter seg derfor til ordlyden i lovforslaget.
 • Det bør ikke åpnes for direkte valg av ordfører
 • Høringsinnspillet fremmes til KS og kommunal- og regionaldepartementet.
 • § 9-5 første ledd hindrer kommunestyremedlemmers og varamedlemmers mulighet til å sitte i styret i kommunale foretak. Ordlyden bør endres til «Ordfører og varaordfører, eller daglig leder, kan ikke være medlem av styret».
 • Malvik kommune støtter forslaget fra kommunelovutvalget om å presisere kravet til eierskapsmeldinger. Malvik kommune støtter ikke forslaget om valgbarhetsbegrensinger for kommunestyremedlemmer til styret for kommunale foretak.
 • Malvik kommune mener forslaget fra kommunelovutvalget om definisjon av folkevalgte er uklar, og er bekymret for at dette kan gjøre at skillet mellom folkevalgte organer og administrative organer viskes ut. Vi mener derfor siste del av første punktum i paragraf 5-1 fjerde ledd bør strykes. Ny setning blir som følger: ”Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget.”
 • Malvik kommune vil fremheve ombudsplikten som er regulert i valgloven og kommuneloven. Ombudsplikten innebærer både en plikt til å stille til valg dersom man blir ført opp på en liste, og en plikt og rett til å ta på seg vervet dersom man blir valgt, og til å fungere i vervet i perioden man er valgt for. Gjennom valg blir innbyggernes representanter demokratisk valgt. De folkevalgte skal kunne følge sin egen overbevisning uten å måtte bli utsatt for press for å trekke seg fra vervet. Hovedregelen i loven er derfor at en folkevalgt ikke kan fjernes fra vervet mot sin vilje, og i dag er det kun domstolene som kan fradømme en folkevalgt vervet. Malvik kommune mener dette er et sunt maktfordelingsprinsipp som hegner om det representative demokratiet. Å gi et flertall i et kommunestyre en rett til å suspendere en folkevalgt for forhold som ikke knytter seg til vervet, slik flertallet i kommunelovutvalget foreslår, vil dessuten uthule forholdstallsprinsippet. Følgelig vil Malvik kommune ikke støtte forslaget om å utvide adgangen til å suspendere ordføreren. Vi slutter oss til forsker Hilde Bjørnå, avdelingsdirektør Kjersti Flåten, amanuensis Ole Gustav Narud og forsker Sigrid Stokstads konklusjon fra NOU 2016:4 s. 144 om at «Folkevalgte har både plikt og rett til å stå i vervet hele valgperioden. Dette er grunnleggende normer som det representative demokratiet nasjonalt og lokalt hviler på. Folkevalgtes rett til å stå i vervet ut valgperioden bør ha sterk beskyttelse. Eventuelle unntak fra retten til å stå i folkevalgte verv må begrunnes godt og bygge på et klart behov. Malvik kommune ser at gjeldende regulering av adgang til å suspendere folkevalgte i kommuneloven § 15 nr. 3 kan ha gode grunner for seg. Denne suspensjonsadgangen gjelder ved brudd på nærmere angitte straffebestemmelser som er knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller fusk og uregelmessigheter knyttet til valg. Forslagene om å utvide adgangen til å suspendere ordføreren er ikke tilsvarende godt begrunnet. Det er også vanskelig å påvise et klart behov for slike lovendringer, særlig fordi adgangen til å søke fritak fra verv har vist seg å være tilstrekkelig. Når ordførere knyttes til sterkt klanderverdige forhold, er det et problem for kommunen. Dette hensynet er imidlertid ikke så tungtveiende at hovedregelen om rett til å stå i vervet bør falle bort".
 • Høringsinnspillet fremmes til KS og kommunal- og regionaldepartementet.