Forsiden

Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Ny kommunelov - høringssvar

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Aurskog-Høland kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas med noen endringer. Særlig ser kommunen positivt på at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven

Aurskog-Høland kommune foreslår følgende endringer i lovteksten:

1.

  • 5-2, siste ledd, siste setning endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.
  • 7-6: Gjeldende rett videreføres når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg

      Kap 18 om regionråd utgår. § 17-1, 2. ledd endres tilsvarende. § 27 i       gjeldende lov opprettholdes.

  • 25-1, 1. ledd endres slik: Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administrasjonens virksomhet.
  • 25-2: det skal rapporteres om interkontroll og statlig tilsyn i årsrapport.
  • 26-1 (og kap 26) utgår.

 2.

Kommunen foreslår at det inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.

 3.

Bruken av begrepet Rådmann innarbeides i lovteksten som formell tittel for kommunens øverste kommunale leder, og erstatter således begrepet administrasjonssjef i gjeldende og kommunedirektør i forslag til ny kommunelov.

Tittelen «rådmann» er et begrep på linje med «fylkesmann», «sysselmann» osv. og bør bestå som tittel på kommunens øverste leder.