Forsiden

Høringssvar fra Kontrollutvalget i Nes kommune

Høringssvar - Forslag til ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Bestiller-utfører-modellen er en bærebjelke i den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalget skal være en kompetent bestiller på vegne av kommunestyret og dermed stå for folkevalgt styring av kontrollen. For å styrke lokaldemokratiet gjennom reell folkevalgt styring av den kommunale egenkontrollen understreker vi behovet for en kompetent bestillerfunksjon. Kontrollutvalgsekretariatet tilfører kontrollutvalgene denne kompetansen.

Kommunelovutvalget foreslår at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret på internkontroll. Kontrollutvalget anser at slik rapportering vil være til nytte også i kontrollutvalgets arbeid, og bør derfor rapporteres parallelt til kontrollutvalget.

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev fra revisjonen i utgangspunktet skal rettes direkte til kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat. Det framstår som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering avhengig av forholdet det rapporteres om. Vi mener at nummererte brev bør gå til kontrollutvalget som forestår løpende tilsyn av den kommunale forvaltningen. Denne ordningen har vi god erfaring med.