Forsiden

Høringssvar fra Rygge kommune

Høringsinnspill vedrørende ny kommunelov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret:

Rygge kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.

Rygge kommune ønsker følgende endringer i lovteksten:

2-2, 3. ledd snus, slik at handlingsrommet kommer innledningsvis, og begrensningen til nasjonal økonomisk politikk kommer til slutt i bestemmelsen.

 5-2, siste ledd, siste setning endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.

Kommunen foreslår at det inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.

 7.5.2: Innbyggerdeltakelse. Dagens ordning med krav om 300/2% beholdes.

 7-6: gjeldende rett videreføres når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg.

Kap. 18 om regionråd og kap. 19 om kommunalt oppgavefellesskap utgår. § 17-1, 2. ledd endres tilsvarende. § 27 i gjeldende lov opprettholdes.

25-1, 1. ledd endres slik: Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administrasjonens virksomhet.

 25-2: det skal rapporteres om interkontroll og statlig tilsyn i årsrapport.

 26-1 (og kap. 26) utgår.

Vedlegg