Forsiden

Høringssvar fra Grong kommune

HØRING - NY KOMMUNELOV

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Behandling/vedtak i Grong formannskap den 22.09.2016, sak 107/16

Grong formannskaps vedtak:

Grong kommune avgir følgende uttalelse til KS Nord-Trøndelag og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

I hovedsak er foreslåtte endringer i forslag til ny kommunelov i tråd med praksis og ønsket utvikling. Grong kommune ønsker imidlertid å gi følgende innspill/uttalelse:

  •  Pkt. 4.4 i debattheftet (NOU kap. 13) Valg av medlemmer til folkevalgte organer: Grong kommune støtter utvalgets mindretall somforeslår videreføing av gjldende rett når det gjelder forholdsvalg. Dette ut fra at flertallets forslag vil medføre at noen partier i praksis kan tvinge andre partier til åvelge inn en folkevalgt av et bestemt kjønn og at dette utgjør et demokratisk problem. Demokratihensynet må her gå foran hensynet til kjønnsbalanse.
  • Pkt. 5.2 i debattheftet, Inngbyggerdeltagelse:Det å innskjerpe mulighetene til innbyggerforslag fra 2 % til 8 % vil være en vesentlig redusering av begrepet folkestyre.
  • Pkt. 9.2 i debatthefte (NOU kap. 25) Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet: Dagens regler med et minimumsantall på tre medlemmer fungerer godt og går ikke ut over kontrollutvalgets arbeid og legitimitet. Situasjonen kan være en annen i mer folkerike kommuner og det bør da åpnes for en differensiering av medlemmer i kontrollutvalget, f.eks. differensiert etter folketall i den enkelte kommune.