Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Høring - forslag til ny kommunelov

Dato: 11.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak

 Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har følgende høringsinnspill til NOU 2016:4 Ny kommunelov: 

  1. Fellesnemnda slutter seg i hovedsak til de foreslåtte endringene i Kommuneloven, og viser i den forbindelse til nærmere kommentarer fra kommunenes fellesorganisasjon KS. Fellesnemda mener at kjønnsmessig balanse i folkevalgte organer bør videreføres slik det er i dag.
  2. Vesentlig styrking av lokalt selvstyre i Norge krever imidlertid gjennomgang og justering av en rekke andre lover som i vesentlig grad regulerer handlingsrommet for lokalt selvstyre, herunder Plan- og bygningsloven og en rekke særlover. Denne gjennomgangen må ta utgangspunkt i de prinsippene og konklusjonene som kommunelovutvalget har utredet.
  3. De nye folkestyrte fylkesregionene bør i forbindelse med etablering av mer omfattende lokalt selvstyre, tildeles mer omfattende oppgaver og fullmakter mht. helhetlig samordning av lokalforvaltningen, og dermed erstatte nåværende sterke grad av nasjonal sektorstyring.
  4. Fellesnemda støtter forslaget fra kommunelovutvalget om å presisere kravet til eierskapsmeldinger. Fellesnemnda støtter ikke forslaget om valgbarhetsbegrensinger for kommunestyremedlemmer til styret for kommunale foretak.
  5. Fellesnemnda støtter mindretallets forslag om fortsatt å bruke begrepet kommunalt folkestyre framfor det nye begrepet kommunalt selvstyre. Begrepet folkestyre må ikke svekkes i kommuneloven. Begrepet kommunalt selvstyre er tatt vare på i andre deler av loven.
  6. Fellesnemnda ønsker å opprettholde definisjonen av en folkevalgt representant til bare å gjelde de som er valgt eller er vara til kommunestyre og fylkesting, og ikke omfatte representanter som er indirekte valgt til andre kommunale organ.
  7. Vedrørende innbyggerforslag mener fellesnemnda at det å innskjerpe mulighetene til innbyggerforslag fra 2% til 8% av innbyggerne, eller fra minimum 300 underskrifter (kommune) og 500 (fylket) til 1000 underskrifter for både kommune og fylket, vil svekke folks muligheter til å fremme innbyggerforslag, og vil dermed svekke folkestyret.