Forsiden

Høringssvar fra Tinn kommune

Ny kommunelov - høringssvar fra Tinn kommune

Dato: 17.09.2016

Svartype: Med merknad

Tinn kommunestyre vedtok følgende høringsuttalelse til ny kommunelov i møte 8.09.2016:

Vedtak

Lovfesting av det kommunale selvstyret er grunnleggende viktig.

Lovforslaget tydeliggjør også prinsippene for forholdet mellom staten og kommunene på en god måte.

Rolledelingen mellom politikk og administrasjon tydeliggjøres i lovforslaget.

Opprydding i lovverket knyttet til kommunens arbeidsgiveransvar der kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens arbeidsgiverpolitikk, mens øverste administrative leder får et lovfestet ansvar for det løpende personalansvaret for de ansatte er spesielt viktig.

Rådmannstittelen må fortsatt kunne benyttes – enten som lovbestemt tittel eller en tittel som den enkelte kommune selv kan bestemme å bruke.

Forslaget om absolutt krav til kjønnsbalanse i utvalg som velges ved forholdstallsvalg kan føre at lokaldemokratiet settes til side. Dette forslaget bør vurderes i lys av dette ved fastsettelse av endelige lovbestemmelser.

 KS-har i sitt debatthefte gode vurderinger på andre punkt i lovforslaget. Tinn kommunestyre slutter seg til disse.

 Tinn kommunestyre går imot forslagene om utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte, noe vi mener vil svekke lokaldemokratiet. Dette kan medføre at kommunestyret fatter beslutninger basert på opplysninger velgerne ikke kjenner til, og som politikerne ikke kan informere dem om.

Tinn kommunestyre mener bestemmelsene vil være i strid med både hovedprinsippene i offentlighetsloven og også i strid med en helt grunnleggende forståelse av hvordan kommunaldemokratiet fungerer. At man også foreslår å bruke straffeloven for å kneble folkevalgte, er uhørt i et åpent og gjennomsiktig demokrati.

Fullstendig saksutredning med nærmere vurderinger av høringssvaret sendes vedlag.

 

Vedlegg