Forsiden

Høringssvar fra Husbanken

Høringssvar fra Husbanken - Ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Husbanken viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 6. april 2016 der NOU 2016: 4 Ny kommunelov ble sendt på høring.

Husbankens høringssvar gjelder kapittel 19 om økonomiforvaltning.

Bestemmelser om formidlingslån er av betydning for Husbankens startlånsordning. Lovutvalget foreslår at vilkårene for å ta opp lån til videreutlån blir videreført, og at det blir innført et forbud mot å etablere formidlingslån som innebærer vesentlig økonomisk risiko. Det fremgår av utredningen at forbudet ikke skal være til hinder for låneordninger knyttet til statens boligpolitikk, for eksempel startlån. Husbanken støtter disse forslagene.

Etter lovforslaget blir det en generell adgang til å reutlåne startlån som innfris eller nedbetales ekstraordinært, og det gir en mer praktisk ordning for kommunene enn de har i dag. Dette støtter vi.

I § 14-15 første ledd i utkastet er det forslag til bestemmelser om bruken av mottatte avdrag. Her står det at «Mottatte avdrag på videreutlån kan i årsbudsjettet bare finansiere avdrag på innlån eller nye utlån.» Etter ordlyden gis kommunene en ganske stor valgfrihet når det gjelder hvordan mottatte avdrag skal kunne benyttes. Når Husbanken bevilger videretildelingsmidler til kommunene, ligger det imidlertid en forutsetning om at midlene bare kan benyttes til startlån. For Husbankens videreutlån er det derfor ikke aktuelt at mottatte ordinære avdrag skal kunne benyttes til noe annet enn nedbetaling på startlån. I tillegg er det heller ikke i samsvar med Husbankens betingelser for bevilgning av videretildelingsmidler at ekstraordinære innbetalinger på startlån skal kunne brukes til utlån til andre formål enn startlån. Hvis dette ikke spesifikt fremkommer av den nye kommuneloven eller lovens forarbeider, vil Husbanken måtte ta inn vilkår som presiserer dette i låneavtalene med kommunene.

 

Med hilsen HUSBANKEN

Bjørn J. Pedersen, strategidirektør