Forsiden

Høringssvar fra Hurum kommune

Ny kommunelov - høringsuttalelse

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad
  1. Hurum kommune ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og støtter hovedtrekkene hva angår foreslåtte endringer i kommuneloven.
  2.  Hurum kommunestyre er enig med kommunelovutvalgets mindretall i å opprettholde dagens lovkrav til kjønnsbalanse ved forholdsvalg. Forslaget, som påpekt av mindretallet, vil medføre at noen partier i praksis kan tvinge andre partier til å velge inn en folkevalgt av et bestemt kjønn. Dette kan medføre et demokratisk problem og er av så stor betydning at demokratihensyn her må gå foran hensynet til kjønnsbalansen.
  3.  Hurum kommune støtter flertallets syn når det gjelder rettsvirkningen av kompetanseoverskridelse. Etter vår vurdering bør regelverket i denne sammenheng være lik for all offentlig virksomhet, hvilket tilsier at det ikke bør lovfestes særskilte ugyldighetsregler for kommunal virksomhet.
  4.  Hurum kommune støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
  5.  Hurum kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom kravene til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende.
  6.  Hurum kommune støtter ikke forslaget fra kommunelovutvalget som innebærer at kravet til antall underskrifter som skal til for å reise et innbyggerinitiativ økes. På bakgrunn av kommune- og regionsreform står lokaldemokratiet i Norge overfor store endringer og nye utfordringer. Dette tilsier at det ikke er riktig tidspunkt for å øke terskelen for medvirkning og lokaldemokrati.
  7. Hurum kommune støtter ikke forslaget i kap 11 om at medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret ikke lenger skal være valgbare til styret i kommunale foretak.

 

Vedlegg