Forsiden

Høringssvar fra Gjøvik kommune

Uttalelse til forslaget til ny kommunelov fra kommunestyret i Gjøvik kommune

Dato: 18.10.2016

Svartype: Med merknad
 • Kommunestyret i Gjøvik kommune viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» som er sendt på høring til kommunene. Kommunestyret mener utredningen i all hovedsak oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en god måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det. Kommunestyret gir med noen få unntak sin tilslutning til de forslag som her fremmes.

 

  1.  
 • Kommunestyret i Gjøvik kommune vil særlig understreke betydningen av forslaget til ny formålsparagraf som understreker det lokale demokrati og selvstyre. At kommunen skal drive samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøvelse på en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig måte. Videre at innskrenkinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov og må begrenses til det som er helt nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Gjøvik kommune ønsker å opprettholde begrepet «folkestyre» i formålsparagrafen.

 

 

 • Kommunestyret i Gjøvik kommune vil i tillegg bemerke;
 • Det bør vurderes om reglene om ansattes medvirkning innskrenkes til å fastslå at slike ordninger skal etableres og overlate til partene gjennom avtaleverket å avklare hvordan det skal skje.

 

 1.  
 • Ønsker en å sikre 40 % av hvert kjønn også ved forholdstallsvalg bør hvilken gruppe som skal sikre dette avgjøres enten ved loddtrekning eller at den gruppe med størst ubalanse sørger for dette.
 • Reglene om etterlønn for folkevalgte, her bør 3 mnd være et minimum og eventuell maksgrense 6 mnd med avkortning mot inntekt opptjent i perioden.
 • Eventuell offentliggjøring av interne dokumenter bør ikke skje før saken er utredet og klar til politisk behandling.
 • Forslaget om å heve terskelen for å få innbyggerforslag behandlet støttes ikke.
 • Det er viktig at fylkesmannens rolle som samordner av statlige tilsyn blir reell.
 • Angående § 14-6 Årsregnskap og bokføring (side 463 i NOU-en): Gjøvik kommune støtter ikke forslag til bestemmelser om bokføring ved mer- eller mindreforbruk. Det er vesentlig at det reelle årsresultatet legges fram for kommunestyret og at inndekning av merforbruk og disponering av mindreforbruk behandles av de folkevalgte.
 • Valg av revisor: Gjøvik kommune støtter mindretallets forslag til § 24-1 og 23-7. Medfører at «annen revisor» tas ut, revisjon er en offentlig oppgave.
 • Kontrollutvalg: Gjøvik kommune ønsker å lovfeste praksisen med at den politiske opposisjonen skal ha ledervervet i Kontrollutvalget. Forslag til § 23-2 nest siste avsnitt på side 472: Gjøvik kommune ønsker ikke å lovfeste at den retten Kontrollutvalget har til å være til stede i lukkede møter, begrenses.
 • Kapittel 9 Kommunale og fylkeskommunale selskap. § 9-5 Styrets sammensetning: Gjøvik kommune foreslår å stryke 2. avsnitt (om at folkevalgte ikke kan velges til styrer).
 • Kapittel 10 Politisk styreform. Gjøvik kommune støtter mindretallets forslag § 10-6 om at kommunestyret og fylkestinget må godkjenne nye politiske stillinger.
 • I særskilte tilfeller bør det vurderes å innføre en karantenetid for folkevalgte som skal tilbake til stillinger i den kommunen de har vært folkevalgt i. Gjøvik kommune ber derfor om en vurdering av dette i forbindelse med ny kommunelov.

 

 

Vedlegg