Forsiden

Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Høringssvar ny kommunelov - Nore og Uvdal kommune

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Nore og Uvdal kommune mener at de foreslåtte endringene i forslag til ny kommunelov samlet sett bidrar til å:

- styrke det kommunale selvstyret

- styrke lokaldemokratiet og forbedre egenkontrollen hos kommunene inkludert styring og kontroll med virksomheter som utfører oppgaver for kommunen

- forenkle kommuneloven og styrke dens betydning 

Nore og Uvdal kommune ønsker å beholde dagens ordning mht.

- Krav for å fremme innbyggerforslag

- Krav til kjønnsbalanse i formannskap og utvalg