Forsiden

Høringssvar fra Saltdal kommune

Forslag til ny kommunelov - Kommunens uttalelse sak 89/16 fra møte 15.09.16

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

 Saltdal kommune slutter seg til de viktige prinsippene for det kommunale selvstyret og anser det som viktig at disse lovfestes på en klar og god måte. Dette for å hindre at den stadig mer detaljer rettighetslovgivning og voksende statlig byråkrati undergraver mulighetene for kommunene å gjøre egne prioriteringer og valg.

Saltdal kommune mener samfunnet er tjent med å styrke kommunene som folkevalgte og selvstyrte forvaltningsorganer, som ivaretar innbyggerne og næringsliv. En del av forslagene kan tolkes dithen at den folkevalgte styringen svekkes. Dette trekker da i feil retning. Saltdal kommune mener at den folkevalgte innflytelse heller må utvides og styrkes.

 I tillegg vil Saltdal kommunestyre påpeke at en ikke vil støtte bl.a.:

  • At folkevalgte organer skal få utvidet innsynsrett, og derav mer taushetsplikt.
  • At rådmannen skal forestå alle ansettelser.
  • At kommunestyremedlemmer ikke kan være medlem i foretaksstyrer.