Forsiden

Høringssvar fra Randaberg kommune

Høringssvar fra Randaberg kommune. Protokoll fra kommunestyremøte 6/10-2016

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Randaberg kommune vil for det vesentligste gi sin tilslutning til Kommunelovutvalgets innstilling (NOU 2016:4).

 

Randaberg kommune vil særlig uttrykke stor tilslutning til følgende elementer i lovforslaget:

-          ny formålsbestemmelse (§1-1) med vektlegging av det kommunale selvstyret, og kodifisering av prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret (§2-2).

-                      en klarere grenseoppgang mellom politikk og administrasjon, herunder klargjøringen av rådmannens «løpende personalansvar», jf lovforslagets §13-1, siste ledd

-          presisering av krav til økonomiske måltall, og forholdet mellom merforbruk/mindreforbruk og disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Jf lovforslagets §14-1 og §14-6

 

Randaberg kommune mener rådmannen skal beholde sin tittel som rådmann, og at den ikke skal endres til kommunedirektør.

 

Når det gjelder møteoffentlighet støtter Randaberg kommune mindretallet som mener det skal innføres en adgang til å lukke møter i folkevalgte organer i opplæringsøyemed, når folkevalgte har behov for orientering/opplæring i forkant av behandling av politiske saker. Vi er enige i begrunnelsen om at det er viktig å tilrettelegge for læring og gode beslutningsprosesser og gi folkevalgte bedre mulighet til å sette seg inn i et saksområde før man drøfter realiteter og beslutter.  

 

Randaberg kommune synes det er bra at utvalget peker på en ubalanse i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale selvstyret, og støtter at kommunene bør gis mulighet til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et uavhengig organ. Det er også positivt at utvalget legger opp til en styrket egenkontroll som bygger opp under det kommunale selvstyret og som dermed legger til rette for redusert statlig tilsyn med kommunene.