Forsiden

Høringssvar fra Lier kommune

Ny kommunelov - høringsuttalelse fra Lier kommune

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Lier formannskap, sak 67/2016, møte 29. september 2016 avgir slik enstemmig høringsuttalelse:

Lier kommune oppfatter utkast til ny kommunelov som en nødvendig oppdatering av bestemmelsene om kommunenes lokaldemokratiske selvstyre, organisering og drift og slutter seg i hovedsak til kommunelovutvalgets forslag.

Lier kommune bemerker likevel følgende:

  1. Legalitetsprinsippet bør ligge til grunn for kommunenes virksomhet og i forholdet mellom kommune og stat. Det understrekes at den tilsiktede effekten bare oppnås ved betydelige endringer i statens opptreden overfor kommunene; lovendringen er ikke tilstrekkelig i seg selv.

  2. Kommunikasjonsformene har endret seg betydelig de senere årene og vil fortsatt gjøre det. Lier kommune slutter seg til de grunnleggende prinsippene mht. innbyggermedvirkning vs. det representative demokratiet, men peker på at kommunene vil bli utfordret og at det kan være behov for å vurdere om lovteksten er dekkende.

  3. Bestemmelsene om kommunens organisering fremstår som hensiktsmessig; formannskapet bør imidlertid gis anledning til å oppnevne arbeidsutvalg på linje med andre utvalg.

    Forslaget til klargjøring av forholdet mellom folkevalgt nivå og kommunedirektøren bifalles.

  4. Lier kommune støtter den foreslåtte adgangen til direkte valg til ordførervervet.

    Det foreligger ikke innvendinger til ordførerens utvidede rolle; likevel er det vesentlig at konsekvensene av den i klargjøring av forholdet til administrasjonen og med tanke på behovet for administrativ støtte synliggjøres.

  5. Lier kommune understreker viktigheten av at lovteksten blir mest mulig lettfattelig og forståelig.  Det samme gjelder i forhold til disponering og struktur.