Forsiden

Høringssvar fra Stranda kommune

Høyringsuttale frå Stranda kommune - Ny kommunelov

Dato: 27.09.2016

Svartype: Uten merknad

26.09.16 FORMANNSKAPET
FOR-sak 088/16:
Stranda kommune sluttar seg til KS sine vurderingar og innspel i NOU 2016:4 Ny kommunelov