Forsiden

Høringssvar fra Vestre Slidre kommune

Høyringsuttalelse Vestre Slidre kommune

Dato: 12.10.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Vestre Slidre viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» og avgir med dette følgende uttale til forslagene:

I. Formål (kapittel 3)
1. Kommunen støtter forslaget til ny formålsbestemmelse.

II. Kommunalt selvstyre (kapittel 4)
1. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste det kommunale selvstyret og legalitetsprinsippet.

III. Innbyggerdeltakelse (kapittel 7)
1. Kommunen støtter forslaget om ikke å lovregulere andre deltakerordninger enn de som er regulert i gjeldende lov.

2. Kommunen støtter forlaget vedrørende innbyggerforslag.

IV. Folkevalgte organer og administrasjonen (kapittel 8)

1. Kommunen mener det bør vurderes nærmere om kommunestyret bør ha adgang til å opprette andre folkevalgte organ enn de som er omtalt i kommuneloven eller annen lov.

2. Kommunen støtter utvalgets vurdering av at et organ enten skal være folkevalgt eller administrativt, dette er viktig av hensyn til ryddighet, åpenhet og klare ansvarslinjer.

3. Kommunestyret går mot forslaget i § 5-2, 4. ledd, om delegering til andre rettssubjekt. Dette innebærer en innskrenking av gjeldende rett og en inngripen i det kommunale selvstyre og vil begrense kommunenes mulighet til interkommunalt samarbeid.

4. Ny kommunelov bør ikke begrense den adgangen aksjeloven gir aksjonæren til å møte med fullmektig.

V. Ordfører (kapittel 10)

1. Kommunen støtter ikke forslaget om at kommunene kan velge å ha direktevalg til ordfører.

VI. Valg av medlemmer til folkevalgte organer (kapittel 13)

1. Kommunen støtter utvalgets forslag til endringer som skal bidra til bedre sikring av kjønnsbalansen i folkevalgte organ under kommunestyret.

VII. Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte (kapittel 15)

1. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte.

VIII. Interkommunalt samarbeid (kapittel 18)

1. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste regionråd.

2. Kommunen går i mot å lovfeste krav til sammensetning og størrelse på representantskap for kommunalt oppgavefellesskap (§ 19-3 i forslaget). Når kommuner går sammen om mindre omfattende samarbeid, bør kommunene stå fritt til å bestemme hvor mange og hvem som sitter i det øverste styrende organ.

IX. Økonomiforvaltning (kapittel 19)

1. Kommunen støtter forslaget om en generalbestemmelse om langsiktig bære-kraftig økonomiforvaltning og at kommunestyret skal fastsette finansielle måltall.

2. Kommunen støtter forslaget om at økonomiplanen skal kunne utgjøre hand-lingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel.

3. Kommunen støtter forslaget om standardiserte oppstillinger i økonomiplanen, kravet til å vise utvikling i lånegjeld og kravene til årsberetning.

 

Vedlegg