Forsiden

Høringssvar fra Gulen kommune

Høyringsuttale

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Behandling i Kommunestyret 01.09.2016

 

Handsaming og røysting

Samrøystes

 

Vedtak KOM sak 067/16

Gulen kommune er i hovudsak positive til endringsframlegga i NOU 2016: 4 Ny kommunelov

 

Vi vil særleg gi støtte til lovfesting av kommunalt sjølvstyre. Styrking av lokaldemokratiet og lokalt handlingsrom må vere det overordna føremålet med lovendringar.

 

Vi vil kommentere desse framlegga:

·          Internkontroll: Må ikkje innførast før særlovene vert gjennomgått.

·          Klar rolle- og ansvarsdeling mellom folkevalde og administrasjonen er bra, men må ikkje føre til unødvendige hindringar for effektive styrings- og samarbeidsorgan for interkommunalt samarbeid. Omleggingane vert krevjande for dei minste kommunane.