Forsiden

Høringssvar fra Tolga kommune

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Digital høringsuttalelse til KMD

Kommunenes sentralorganisasjon, postboks 1378, Vika, 0114 Oslo                                                                                                                                                                            Dato: 03.10.2016

 

 

Vår ref.

Løpenr.

Arkivkode

Saksbehandler

Deres ref.

16/1059-3

3772/16

000

Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - NY KOMMUNELOV

 

Fra møtet i Kommunestyret den 29.09.2016, saksnr 66/16.

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

  1. Tolga Kommunestyre viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» som er sendt på høring til

kommunene. Kommunestyret mener utredningen i all hovedsak oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en god måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det.

Kommunestyret gir med noen få unntak sin tilslutning til de forslag som her fremmes.

  1. Tolga kommunestyre vil særlig understreke betydningen av forslaget til ny formålsparagraf som understreker det lokale demokrati og selvstyre. At kommunen skal drive

samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøvelse på en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig måte. Videre at innskrenkinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov og må begrenses til det som er helt nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

  1. Tolga Kommunestyre vil i tillegg bemerke:
  2. Sikre 40 % av hvert kjønn også ved forholdstallsvalg. Hvilken

gruppe som skal sikre dette avgjøres enten ved at den gruppe med størst ubalanse

sørger for dette eller ved loddtrekning (§ 7-6).

  1. Reglene om etterlønn for folkevalgte, bør ha en maksgrense på 6. måneder med avkortning mot inntekt opptjent i perioden (§ 8).
  2. Eventuell offentliggjøring av interne dokumenter bør ikke skje før saken er utredet

og klar til politisk behandling (§ 8-3).

  1. Forslaget om å heve terskelen for å få innbyggerforslag behandlet støttes ikke (§ 12).
  2. Øverste administrative leder bør fortsatt benevnes rådmann (§ 13).
  3. Deltakerne i kommunale oppgavefellesskap må selv kunne bestemme både styrets

sammensetning og størrelse (§ 19).

  1. Det er viktig at fylkesmannens rolle som samordner av statlige tilsyn blir reell (§ 31).

 

Med hilsen

 

 

Kari Sundmoen Jordet

Konsulent

 

 

 

Vedlegg:

Vedlegg