Forsiden

Høringssvar fra Finnøy kommune

Høringssvar frå Finnøy kommune

Dato: 12.10.2016

Svartype: Med merknad

Finnøy kommune slutter seg til forslag til ny kommunelov slik det framkommer i NOU 2016:4 med følgende merknader:


Prinsippene for forholdet mellom de nasjonale myndighetene og kommunene foreslås som følger:

- Det kommunale selvstyret skal ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.
- Offentlige oppgaver skal legges til organ som er så nær innbyggerne som mulig.
- Innenfor rammen av nasjonal økonomisk politikk skal kommunene ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom.


Nye bestemmelser som i utgangspunktet skal støtte opp under det lokale selvstyret, for eksempel gjennom å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom, kan i sum bidra til å begrense og dermed svekke det lokale selvstyret.


Kommunalt selvstyre må også ses i sammenheng med statlig kontroll og tilsyn og arbeidet med å etablere uavhengige tvistemålsordninger mellom stat og kommune.