Forsiden

Høringssvar fra Engerdal kommune

Kommunelovutvalgets utredning 2016 4 - Ny kommunelov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Vedtak i Kommunestyret-22.09.2016 :

1. Kommunestyret viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» og notat om nye oppgaver til større kommuner som er sendt på høring til kommunene. Kommunestyret mener utredningen i all hovedsak oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en god måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det. Kommunestyret gir med noen få unntak sin tilslutning til de forslag som her fremmes.

2. Kommunestyret vil særlig understreke betydningen av forslaget til ny formålsparagraf som understreker det lokale demokrati og selvstyre. At kommunen skal drive samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøvelse på en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig måte. Videre at innskrenkinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov og må begrenses til det som er helt nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

3. Kommunestyret vil i tillegg bemerke;

a) Det bør vurderes om reglene om ansattes medvirkning innskrenkes til å fastslå at slike ordninger skal etableres og overlate til partene gjennom avtaleverket å avklare hvordan det skal skje.

b) Ønsker en å sikre 40% av hvert kjønn også ved forholdstallsvalg bør hvilken gruppe som skal sikre dette avgjøres enten ved loddtrekning eller at den gruppe med størst ubalanse sørger for dette.

c) Reglene om etterlønn for folkevalgte, her bør 3 mnd være et minimum og eventuell maksgrense 6 mnd med avkortning mot inntekt opptjent i perioden.

d) Eventuell offentliggjøring av interne dokumenter bør ikke skje før saken er utredet og klar til politisk behandling.

e) Forslaget om å heve terskelen for å få innbyggerforslag behandlet støttes ikke.

f) Det er viktig at fylkesmannens rolle som samordner av statlige tilsyn blir reell.

g) Forslaget om å gi mulighet til direktevalg av ordfører støttes ikke. Det er viktig i den politiske hverdagen at den ordføreren som blir valgt har flertallet i et kommunestyre bak seg.

h) Forslaget om å endre minsteantallet i et kontrollutvalg fra minst 3 til minst 5 medlemmer i kommunens kontrollutvalg uavhengig av kommunestørrelse støttes ikke.

i) Forslaget om å øke kravet til antall underskrifter fra 2% min 300 innbyggere til 8% av stemmeberettigede eller minst 1000 underskrifter støttes ikke. En kan ikke se dagens ordning har medført ulemper som tilsier en slik økning i kravet til antall underskrifter, dagens grense bør beholdes.

4. Kommunestyret mener det er fornuftig å overføre flere oppgaver fra statlig nivå til fylkeskommunene og kommunene og støtter at generalistkommuneprinsippet opprettholdes. Kommunestyret vil spesielt bemerke følgende når det gjelder forslaget til nye oppgaver til større kommuner:

a) Kommunestyret støtter at man øker det kommunale selvstyret innenfor skiltpolitikken, som i dag ligger hos Statens vegvesen, samt øke det kommunale selvstyret innenfor fastsetting av skrivemåte og navn innenfor adresse- og skiltprosjekt.

b) Det er viktig at NAV-reformen fortsetter. Samordning av den kommunale og den statlige delen av NAV har fungert veldig bra i Engerdal og kan være et eksempel til etterfølgelse.

c) Høringsnotatet påpeker viktigheten av kommunalt sjølstyre. Det er derfor uheldig med en lovhjemmel der staten kan pålegge en kommune interkommunalt samarbeid. En må påregne at kommunene håndterer sine tjenester på best måte, og at kommunene er sitt ansvar bevisst. Den tilliten må være tilstede mellom forvaltningsnivåene. 

d) Kommunestyret viser til egen høringsuttalelse vedrørende overføringer av oppgaver fra politi til kommune og understreker betydningen av å ha et lokalt nærpoliti som også ivaretar sivilrettslige oppgaver. Forslaget om å overføre notarius publicus oppgaver til kommunene, deriblant vigsler støttes ikke. Dette er en måte å legitimere endringer og sentralisering innenfor domstolstrukturen, noe kommunestyret er imot.

e) Kommunestyret stiller seg positive til å få økt myndighet til boligsosiale tiltak, men er opptatt av at dette fullfinansieres fra statlig hold.

f) Kommunestyret støtter forslaget om at skogskjøtselmidler forvaltes i sin helhet kommunalt og er også av den oppfatning at tilskudd til beitetiltak bør forvaltes på samme måte.

g) Kommunestyret støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for kollektivtransport til store kommuner. En slik endring er ikke i tråd med generalistkommuneprinsippet