Forsiden

Høringssvar fra Tønsberg kommune

Tønsberg kommunes høringsuttalelse om NOU 2016_4 Ny kommunelov

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Tønsberg bystyre vedtok den 07.09.2016 i BY-128/16 følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov:

Kommunalt selvstyre og formål
Utfra Tønsberg bystyres syn kommer Kommunelovutvalget med viktige forslag for å ivareta det kommunale selvstyret. Selvstyret er sentralt i kommunenes utøvelse av sin myndighet og ansvar. Tydeliggjøring av selvstyret og forholdet mellom kommunene og staten vil bidra til at hensynet til lokaldemokratiet blir stående som et hovedprinsipp. Tønsberg bystyre tilslutter seg utvalgets vurdering at en lovfesting av prinsippene for forholdet mellom nasjonale myndigheter og kommunene vil bidra til å motvirke en utvikling i retning av større detaljstyring av kommunene.

Tønsberg bystyre ønsker ikke å øke kravet til antall underskrifter fra 300 til 1000 for innbyggerinitiativ. Det er positivt hvis det kan oppleves lettere å samle underskrifter takket være teknologi, loven behøver ikke endres for å opprettholde en slags vanskelighetsgrad, og kreve at tre ganger så flere mennesker skal være engasjert i en sak for å bringe det for kommunestyret.

Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov er et omfattende lovforslag, men etter Tønsberg bystyres vurdering uten de store endringene i forhold til gjeldende kommunelov, og den praksisen Tønsberg kommune har lagt seg på i henhold til dagens kommunelov.