Forsiden

Høringssvar fra Drammen kommune

Ny kommunelov - høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

For en utfyllende begrunnelse vises det til vedlagte saksfremlegg. Bystyret i Drammen kommune vedtok 20. september følgende høringsuttalelse:

Drammen kommune støtter hovedtrekkene hva angår foreslåtte endringer i kommuneloven. Drammen kommune vil for øvrig understerke betydningen av at departementet igangsetter et arbeid med harmonisering av beslektede lover. Forutsatt at kravet til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker til 800 (jfr. kapittel 7), bør imidlertid ikke valglovens bestemmelser om antall underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende. 

Til de foreslåtte endringene vil Drammen kommune særskilt bemerke:

Kapittel 4: Drammen kommune ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes. Utvalgets vurderinger og forslag vil bidra til å tydeliggjøre det kommunale selvstyret.

Kapittel 8: For å sikre gode integrasjonsprosesser i forkant av kommunesammenslåinger, bør det i sammenheng med opprettelsen av ulike medvirkningsordninger åpnes for unntak i valgbarhetsbestemmelsene.

Kapittel 8: Kapittel Drammen kommune støtter flertallets syn når det gjelder rettsvirkningen av kompetanseoverskridelse. Etter kommunens vurdering bør regelverket i denne sammenheng være lik for all offentlig virksomhet, hvilket tilsier at det ikke bør lovfestes særskilte ugyldighetsregler for kommunal virksomhet.

Kapittel 13: Drammen kommune støtter flertallets syn i kravet til at kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal gjelde når man ser organet under ett. Etter kommunens vurdering bør det likevel innføres en unntaksbestemmelse for partssammensatt utvalg (PSU), dette ved at folkevalgte medlemmer av PSU unntas fra lovens krav om kjønnsmessig fordeling.

Kapittel 16: Drammen kommune støtter flertallets syn hva angår muligheten for å lukke møter i forbindelse med saksforberedende opplæring. Drammen kommune mener det ikke bør en innføres en regel som åpner for at denne type opplærings- og orienteringsmøter kan holdes for lukkede dører.

Kapittel 29: Drammen kommune støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan det gi som konsekvens at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter kommunens vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.

 

 

Vedlegg