Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

NOU 2016 - 4 - Høringsuttalelse fra Stavanger kommune

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Stavanger formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte 29.09.2016:

Stavanger kommune slutter seg til forslag til ny kommunelov slik det framkommer i NOU 2016: 4 med følgende merknader:

Prinsippene for forholdet mellom de nasjonale myndighetene og kommunene foreslås som følger:

  • Det kommunale selvstyret skal ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.
  • Offentlige oppgaver skal legges til organ som er så nær innbyggerne som mulig.
  • Innenfor rammen av nasjonal økonomisk politikk skal kommunene ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom.

Nye bestemmelser som i utgangspunktet skal støtte opp under det lokale selvstyret, for eksempel gjennom å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom, kan i sum bidra til å begrense og dermed svekke det lokale selvstyret.

Kommunalt selvstyre må også ses i sammenheng med statlig kontroll og tilsyn og arbeidet med å etablere uavhengige tvistemålsordninger mellom stat og kommune. 

    • Det gis ikke adgang til direkte valg av ordfører.
    • Kravet om kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal skjerpes.
    • Det innføres ikke lovfestet forbud mot at kommunestyremedlemmer kan være medlemmer i styrer for kommunale foretak (KF).»

 

Vedlegg