Forsiden

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Høring - Forslag til ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret - 21.09.2016

  • Øvre Eiker kommune støtter hovedtrekkene i forslaget til ny kommunelov. Forslaget om å lovfeste det kommunale selvstyret har en viktig symboleffekt, og vil kunne bidra til at statsforvaltningen foretar bedre avveininger mellom nasjonale og lokale hensyn.

 

Følgende forhold bemerkes spesielt:

 

  • Det er riktig at medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret ikke skal være valgbare til styret i kommunale foretak.
  • Forslaget om utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte støttes.
  • Forslagene om tydeliggjøring av lovbestemmelser om nødvendige unntak fra kravet om at politiske møter skal være offentlige synes godt gjennomarbeidet. Det kan være gode grunner for at departementet i det videre arbeidet med lovforslaget utreder nærmere mindretallets forslag om at møter kan lukkes som en mulighet i opplæringsøyemed. Det antas at dette kan være spesielt aktuelt i starten av en ny kommunestyreperiode.
  • Forslaget om at Fylkesmannen gis reell mulighet til å samordne statlige tilsyn, kan være et egnet grep for å bidra til at tilsynsvirksomheten tilpasses kommunenes tåleevne og de behovene staten samlet har for å etterse kommunens virksomhet.