Forsiden

Høringssvar fra Trøgstad kommune

Høring NOU 2016 - 4 - Ny kommunelov

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyrets vedtak:

Trøgstad kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.

Trøgstad kommune har følgende presiseringer til lovforslaget:

  • Vi vil understreke forslaget til § 2-2 der det framgår at det lokale selvstyret ikke skal begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Dette innebærer at det alltid skal foretas en interesseavveining før statlig myndighet treffer en avgjørelse.
  • Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
  • Videreføring av gjeldende rett når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg støttes.
  • Vi støtter forslaget om å øke kravet for innbyggerforslag til 8% av innbyggertallet.
  • Styrking av ordførers rolle ved at hun/han gis forslagsrett i de folkevalgte organer støttes.
  • Det bør inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.
  • Direktevalg av ordfører avvises.

Vedlegg