Forsiden

Høringssvar fra Enebakk kommune

Ny kommunelov - høringsuttalelse

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad
 • Utvalgets anbefaling om å lovfeste kommunalt selvstyre støttes
 • Forslaget om en ny bestemmelse om kravet til kjønnsbalanse ved forholdstallsvalg bør knytte seg til sammensetningen av organet som helhet.
 • Utvalgets forslag rundt lovfesting og presisering av utvidet innsynsrett i administrasjonens dokumenter for de folkevalgte organer støttes med påfølgende taushetsplikt.
 • Forslag om meroffentlighet og utvidelse av kommunenes informasjonsplikt støttes.
 • Forslag om økning av antall underskrifter i forbindelse med innbyggerforslag samt utvalgets forslag om å la virkeområdet for folkeavstemminger fremgå av lovbestemmelsen støttes.
 • Forslaget om å endre tittel på kommunens øverste administrative leder fra rådmann til kommunaldirektør støttes.
 • Utvalgets forslag om en tydelig lovregulering av roller, ansvar og oppgaver for de folkevalgte og administrasjonen støttes. En tydeliggjøring av roller, samt aksept og respekt for disse, er avgjørende for å skape et godt samspill.
 • Utvalgets avveininger i retning av et godt grunnlag for en langsiktig økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten fremstår som godt fundert og støttes.
 • Utvalgets forslag om krav til eiermelding støttes.
 • Utvalgets forslag om endring av valgbarhetskrav til kontrollutvalget støttes.
 • Utvalgets ønske om å styrke den administrative og den folkevalgte delen av kommunal egenkontroll støttes.
 • Utvalgets forslag om å videreføre hovedtrekkene i kommunelovens føringer om lovlighetskontroll og statlig tilsyn støttes.

Vedlegg