Forsiden

Høringssvar fra Norsk kommunikasjonsforening

Høringsuttalelse, ny § 4 i kommuneloven

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad

Den nåværende § 4 i kommuneloven om informasjonsplikt har i perioden siden loven ble vedtatt, vært et viktig grunnlag for utforming og gjennomføring av kommunal og fylkeskommunal informasjon til innbyggerne og andre brukergrupper.

Kommunelovutvalget har en god og grundig behandling av kommuners informasjonsplikt i NOU’ens kapittel 6. En del av utvalgets viktige påpekninger og vurderinger gjenspeiles imidlertid ikke i det konkrete forslaget til ny § 4 i kommuneloven. Eksempelvis påpekes det flere ganger i kap. 6.1. at dagens sosiale medier gir en helt annen mulighet for «innbyggerdialog» enn før og kan være «en kanal for dialog med innbyggerne» (kap. 6.1.).  Kommuners og fylkeskommuners bruk av slike medier preges i for høy grad fortsatt av at de brukes til enveis-informasjon. Det kan derfor være på sin plass å få utvalgets vektlegging av «innbyggerdialog» inn i lovparagrafen.

Utvalget påpeker (6.3.2) at det er viktig at kommunene ikke bare informerer, men tilpasser informasjonen og informerer på en slik måte at innbyggerne og andre målgrupper får tilgang til den. Det betyr at informasjonen må nå fram og bli forstått. Det kan oppnås ved hjelp av dialog, men ikke minst ved at kommuner og fylkeskommuner bruker et klart og forståelig språk i all sin kommunikasjon med innbyggerne. Det er store gevinster for både kommuner, fylkeskommuner og den enkelte innbygger om språket kan bli klarere og lett å forstå. Det handler om demokrati, rettssikkerhet, og å spare tid og penger. Flere land har vedtatt lover om klarspråk. Sverige, Island og USA bl.a. har det. Norge har ingen lov om klarspråk.  Nå kan vi få det i en ny § 4 i kommuneloven.

Retten til offentlig innsyn i forvaltning står sentralt. Utvalget har valgt å ta setningen om dette ut av den eksisterende § 4 med den begrunnelse at det vil innebære en dobbeltregulering å beholde den, da dette allerede følger av offentlighetsloven. Rettigheten følger riktig nok av offentlighetsloven, men måten det legges til rette for at denne rettigheten praktisk kan ivaretas, kan variere. En påpekning av å legge til rette for at innbyggerne får denne rettigheten, medfører ingen dobbeltregulering, og bør fortsatt kunne være en del av § 4.

En ny § 4 i kommuneloven bør fortsatt være en kort og overordnet formålsparagraf. Det finnes en rekke andre lover og forskrifter som omhandler informasjon på mer konkrete saksområder.

Vi foreslår derfor at § 4 i kommuneloven justeres slik (endringsforslag er i kursiv):

  • 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet

Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og legge til rette for god dialog med innbyggerne. Det gjelder også virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner.

Kommuner og fylkeskommuner skal bruke et klart og forståelig språk i all sin kommunikasjon og informasjon til innbyggerne.

Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, samarbeidsorganer på tvers av kommunale og fylkeskommunale virksomheter og bedrifter hvor det offentlige er majoritetseiere.