Forsiden

Høringssvar fra Asker kommune

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016/4 - Ny kommunelov

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Asker behandlet saken i sitt møte 27.9.2016, sak 146/16.

Med forbehold om kommunestyrets senere godkjenning, har Asker kommune følgende merknader til lovutkastet: 

 1. Asker kommune ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og støtter hovedtrekkene i foreslåtte endringer i kommuneloven.
 2. Asker kommune foreslår endring i § 2-2 annet ledd ved at det presiseres at det er folkevalgte organer som menes.
 3. Asker kommune foreslår at § 2-2 tredje ledd snus, slik at selvstyret kommer før begrensningene. Vi støtter derfor forslag fra KS om følgende formulering: «Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk».
 4. Asker kommune støtter forslaget i § 5-1 om at kommunale organer skal være enten folkevalgte eller administrative (med unntak av administrasjonsutvalget).
 5. Asker kommune foreslår at § 5-2 siste ledd siste setning endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres til eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.
 6. Asker kommune foreslår at det inntas en bestemmelse i § 5-4 om at formannskapet kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av formannskapet, på samme måte som utvalg kan det etter § 5-5.
 7. Asker kommune støtter mindretallet om å videreføre gjeldende rett når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg, ved at § 7-6 fjerde ledd utgår. Demokratihensynet bør gå foran hensynet til kjønnsbalanse.
 8. Asker kommune støtter ikke forslaget til lovendring i § 8-3 om utvidet innsynsrett i interne dokumenter, med utvidet taushetsplikt for folkevalgte. Forslaget vil kunne svekke lokaldemokratiet og prinsippene i offentleglova.
 9. Asker kommune foreslår følgende endring i § 8-7 Ettergodtgjøring: Folkevalgte med omfattende tillitsverv som tilsvarer minst 50 % stilling gis samme rettigheter til ulike velferdsgoder som ansatte i kommunen, og kan også søke om ettergodtgjøring for inntil 3 mnd når de fratrer vervet. Eventuelt ettergodtgjøring avkortes krone for krone mot annen inntekt. For ordførere som har hatt mer enn 2 perioder i vervet kan søke om inntil 6 mnd ettergodtgjøring, med avkortning som over.
 10. Asker kommune støtter forslaget i § 11-5 tredje ledd bokstav c) om å hjemle at møter der kommunens advokat informerer kan lukkes.
 11. Asker kommune støtter mindretallet i at det bør inntas i § 11-5 tredje ledd bokstav d) en bestemmelse som hjemler muligheten til lukket møte i forbindelse med saksforberedende opplæring.
 12. Asker kommune støtter endringsforslaget i § 11-7 som åpner opp for muligheten til å avholde fjernmøter i folkevalgte organer.
 13. Asker kommune støtter ikke endringsforslaget i § 12-1 om å øke kravet til antall innbyggere (fra 300 til 1000) som må stå bak et innbyggerforslag.
 14. Asker kommune støtter ikke forslaget i § 13-1 om endringen fra rådmann til kommunedirektør. Rådmann er en kjent, innarbeidet tittel.
 15. Asker kommune støtter forslaget i § 14-4 annet ledd som åpner opp for lånefinansiering av investering i aksjer i eiendomsselskap. Slike transaksjoner kan være praktiske, og innebærer ikke økonomisk risiko for kommunene.
 16. Asker kommune støtter forslaget i § 14-6 første ledd om at kommunen skal avlegge samlet regnskap som juridisk enhet, men slik at IKS og AS som selvstendige rettssubjekt ikke inngår. Krav om å fremlegge et samlet konsernregnskap vil innebære merarbeid som ikke kan forsvares ut fra nytteverdien.
 17. Asker kommune støtter nye regler i § 14-6 femte og sjette ledd om inndekning av merforbruk. Dette vil gjøre det enklere for folkevalgte å se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap.
 18. Asker kommune støtter den nye beregningsmetoden for minimumsavdrag på lån i § 14-15 annet ledd, slik at avdragene samsvarer med kapitalslitet for investeringen.
 19. Asker kommune støtter flertallets forslag i § 24-1 første ledd om å videreføre adgangen til å konkurranseutsette kommunal revisjon.
 20. Asker kommune støtter ikke endringsforslaget i § 24-7, og mener at dagens ordning med rapportering av nummererte brev til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren bør opprettholdes.
 21. Asker kommune støtter forslaget i § 25-2 om at det skal rapporteres til kommunestyret om internkontroll og statlig tilsyn. Kommunen foreslår at det konkretiseres at dette gjøres i forbindelse med årsrapporteringen.
 22. Asker kommune foreslår en endring i § 25-2 ved at det tas inn at det også skal rapporteres til kontrollutvalget.
 23. Asker kommune støtter mindretallets syn på at lovendringen i § 26-1 (og kap 26) om lovregulering av hvordan kommunen fører tilsyn med seg selv bør utgå, og ikke reguleres særskilt i kommuneloven.
 24. Asker kommune støtter flertallets forslag om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere planlagte statlige tilsyn, jf. § 31-6 tredje ledd. Omfanget av det samlede tilsyn i den enkelte kommune bør ikke være større enn det som er forsvarlig.
 25. Asker kommune støtter forslaget om å rydde mellom kommuneloven og regler i særlovgivningen, slik at generelle bestemmelser skal fremgå av kommuneloven. Dette gjelder særlig reglene om internkontroll.
 26. Asker kommune foreslår at det inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.
 27. Kommunen viser avslutningsvis til behovet for å få etablert en tvisteløsningsordning for rettslige tvister mellom stat og kommune.