Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune v/Fellesnemnda (under etablering)

Høring - kommuneloven -

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak

Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune (under etablering) har følgende høringsinnspill til NOU 2016:4 Ny kommunelov:

1. Fellesnemnda slutter seg i hovedsak til de foreslåtte endringene i Kommuneloven, og viser i den forbindelse til nærmere kommentarer fra kommunenes fellesorganisasjon KS. Fellesnemda mener at kjønnsmessig balanse i folkevalgte organer bør videreføres slik det er i dag.

2. Vesentlig styrking av lokalt selvstyre i Norge krever imidlertid gjennomgang og justering av en rekke andre lover som i vesentlig grad regulerer handlingsrommet for lokalt selvstyre, herunder Plan- og bygningsloven og en rekke særlover. Denne gjennomgangen må ta utgangspunkt i de prinsippene og konklusjonene som kommunelovutvalget har utredet.

3. De nye folkestyrte fylkesregionene bør i forbindelse med etablering av mer omfattende lokalt selvstyre, tildeles mer omfattende oppgaver og fullmakter mht. helhetlig samordning av lokalforvaltningen, og dermed erstatte nåværende sterke grad av nasjonal sektorstyring.