Forsiden

Høringssvar fra TRÆNA KOMMUNE

HØRING OM NY KOMMUNELOV - TRÆNA KOMMUNE

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

HØRINGSUTTALELSE PÅ FORSLAGET OM NY KOMMUNELOV

Træna kommune

I møte den 3. oktober uttaler Træna kommune følgende:

I utgangspunktet imøtesees en revidering av kommuneloven med forventning.  Forslaget som ligger på bordet i dag er et spennende utgangspunkt og inneholder mange gode utfordringer.

Kommunene i Norge er i dag forskjellige.  Det vil de nok også være i fremtiden selv om alle skal løse samme oppgaver men med ulike forutsetninger.  Det er viktig at kommuneloven gjenspeiler dette og tar høyde for at kommunene er forskjellig og har ulike forutsetninger for hvordan man løser sine oppgaver.  Kommuneloven må «se» dette og gjenspeile dette.

At det legges opp til mer selvstyrte kommuner, er en naturlig del av pågående kommunereform.  Det er viktig at både loven men ikke minst utøvelsen av rammestyringen/ inntektsnøklene tar høyde for at kommunene skal ha økonomisk evne til å utøve lokalt selvstyre og gi innbyggerne den tjenesten man skal og løse de oppgaver man er satt til å løse. 

For å få til godt selvstyre er det viktig med god internkontroll.  Lovens klargjøring av ansvar på dette punkt er svært viktig.  Også her er det viktig med speiling av det virkelige kommune Norge og kommunenes forskjellighet.

Å innføre kjønnskvotering i utvalgene i kommunene er helt på sin plass og utgjør heller ikke noe demokratisk problem.  Derimot er det stort demokratisk problem når det gjelder sammensetning av kommunestyret.  Her må valget fortsatt speile velgernes ønsker gjennom et demokratisk valg.  Innføring av kjønnsbalanse i kommunestyret anbefales ikke da dette ikke vil bidra til å øke valgdeltakelse – snarere tvert imot.

Tanken om direkte valg av ordfører – og at det er kommunestyret selv som event vedtar det – er tiltalende.  Dette kan også bidra til å øke valgdeltakelsen og kan også gi god støtte til valgte ordfører – en ordfører for hele folket.

Frivillighet med bakgrunn i ei uttømmelig liste over hvilke utvalg man skal ha i en kommune hilses også velkommen.  Dette er viktig for å ivareta kommunenes forskjellighet og at kommunene har ulike oppgaver å løse.

Tankene om større åpenhet i kommunene hilses velkommen!  At de folkevalgte har innsynsrett i dokumentene som ligger bak en sak er viktig – ikke minst med bakgrunn i demokratiske prinsipp.  Dog aksepteres det at noen områder er skjermet for slik innsikt og da spesielt knyttet opp med sensitive opplysninger om brukere av kommune tjenester som PPT, barnevern og lignende.

Hvor vidt kontrollutvalget skal ha 3 eller 5 medlemmer som et minstekrav vil også avhenge av kommunens størrelse.  Med 5 medlemmer i et kontrollutvalg der kanskje to skal hentes fra kommunestyrets midte, vil kunne skape praktiske problemstillinger for mange små kommuner hvis man ikke skal måtte utvide antall kommunestyremedlemmer.  En måte å møte dette på kan være at det settes et skille på kommunestørrelse for antall medlemmer i kontrollutvalget: f eks ved 5.000 innbyggere der kommuner under 5.000 innbyggere skal ha 3 medlemmer og over 5.000 skal ha 5 medlemmer der hhv 1 og 2 medlemmer skal komme fra kommunestyrets midte.