Forsiden

Høringssvar fra Kautokeino kommune

Kautokeino kommunes uttalelse til forslag til ny kommunelov

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Kautokeino kommune beklager at utvalget ikke har vurdert hvordan kommunene skal kunne ivareta det samiske perspektivet i kommunene.

Regjeringen har nedsatt et Samisk språkutvalg, leder for utvalget Bård Magne Pedersen, utvalget vil legge frem sin NOU 10. oktober 2016. Arbeidet med ny kommunelov og Samisk språkutvalg bør koordineres, slik at det samiske perspektivet i kommunene ivaretas på en best mulig måte. Kautokeino kommune forventer samtidig at det avholdes egne konsultasjoner for å ivareta det samiske perspektivet i kommunene

Kautokeino kommune stiller seg tvilsom til de små økonomiske og administrative konsekvensene som lovforslaget ifølge utvalget medfører for kommunene. Lovforslaget slik det fremstår vil gi ekstrakostnader all den tid det foreslås ekstramedlemmer til kontrollutvalg og utvidede oppgaver for revisor, økt rapporteringsplikt for administrasjonen, så stor grad av kommunikasjonsansvar at selv små kommuner vil måtte opprette kommunikasjonsavdelinger og større grad av egenansvar for lovlighetskontroll for kommunedirektør, som vil forplikte til juridisk kompetanse. Dette er ikke små tilleggskostnader for en liten kommune. Det tas i forslaget ikke hensyn til kommuner har ulik størrelse, både geografisk og personellmessig.

Kautokeino kommune forutsetter full økonomisk kompensasjon for alle tilleggsoppgaver som tillegges kommunen. Gjerne med en direktefinansiering av nye oppgaver til kommuner, slik KS anbefaler. Lovgiver må også ta hensyn til praktiske utfordringer som rekruttering av lovpålagt kompetanse i distriktene ved pålegging av oppgaver.

Finnmark har store avstander og store kommuner. Få innbyggere gjør det vanskelig å finne nok ressurspersoner til å dekke opp dagens pålagte roller i kommunestyre og kontrollutvalg. Ytterligere krav her vil gjøre det enda vanskeligere, eksempelvis med økte antall medlemmer til kontrollutvalg og antall av kommunestyrets medlemmer til kontrollutvalget.

Samarbeid med andre kommuner må ikke begrenses mer enn det er i dag, det må åpnes for nytenkning og fleksible løsninger i slike typer samarbeid. Interkommunalt samarbeid må kunne utformes etter lokale behov for å skape ressursbesparelser og stordriftsfordeler.

Kommunene bør ha frihet til å utforme en hensiktsmessig politisk ledelse etter lokale forhold og lokale behov i form av utvalg som dekker lokale behov.

Kravet til kjønnsbalanse bør knyttes til sammensetningen av organet som helhet.

Det må også stilles spørsmål ved om kontroll-, tilsynsvirksomheten og kravet til planer er så stor at den går utover utførelsen av tjenester, gjennomføring av politiske vedtak og den praktiske gjennomføringen av planer.

Innsyn i eksternes regnskaper og utarbeidelse av eierskapsmeldinger er veldig positivt da dette gir kommunestyret og befolkningen bedre oversikt over kommunens verdier.

Delegering av myndighet i saker bør være mulig internt. Unntaket er saker av prinsipiell karakter og da spesielt til eksterne tjenesteytere.

Det bør tas en gjennomgang av om eksisterende lovpålagte funksjoner er utdatert.