Forsiden

Høringssvar fra Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal kommune sitt svar på høring - ny kommunelov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

KS-064/16 Vedtak:

Kommunestyret i Sør-Aurdal viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» og avgir med dette følgende uttale til forslagene:

 

 1. Formål (kapittel 3)
 2. Kommunen støtter forslaget til ny formålsbestemmelse.

 

 1. Kommunalt selvstyre (kapittel 4)
 2. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste det kommunale selvstyret og legalitetsprinsippet.

 

III. Innbyggerdeltakelse (kapittel 7)

 1. Kommunen støtter forslaget om ikke å lovregulere andre deltakerordninger enn de som er regulert i gjeldende lov.
 2. Kommunen støtter forlaget vedrørende innbyggerforslag.

 

 1. Folkevalgte organer og administrasjonen (kapittel 8)
 2. Kommunen mener det bør vurderes nærmere om kommunestyret bør ha adgang til å opprette andre folkevalgte organ enn de som er omtalt i kommuneloven eller annen lov.
 3. Kommunen støtter utvalgets vurdering av at et organ enten skal være folkevalgt eller administrativt, dette er viktig av hensyn til ryddighet, åpenhet og klare ansvarslinjer.
 4. Kommunestyret går mot forslaget i § 5-2, 4. ledd, om delegering til andre rettssubjekt. Dette innebærer en innskrenking av gjeldende rett og en inngripen i det kommunale selvstyre og vil begrense kommunenes mulighet til interkommunalt samarbeid.
 5. Ny kommunelov bør ikke begrense den adgangen aksjeloven gir aksjonæren til å møte med fullmektig.

 

 1. Ordfører (kapittel 10)
 2. Kommunen støtter ikke forslaget om at kommunene kan velge å ha direkte-valg til ordfører.

 

 1. Valg av medlemmer til folkevalgte organer (kapittel 13) 1.

Kommunen støtter IKKE utvalgets forslag til endringer som skal bidra til bedre sikring av kjønnsbalansen i folkevalgte organ under kommunestyret, så fremt dette bidrar til at 40% -regelen utgår og erstattes av kjønnsdeling 50/50

 

VII. Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte (kapittel 15)

 1. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte.

 

VIII. Interkommunalt samarbeid (kapittel 18)

 1. Kommunen støtter forslaget om å lovfeste regionråd.
 2. Kommunen går i mot å lovfeste krav til sammensetning og størrelse på representantskap for kommunalt oppgavefellesskap (§ 19-3 i forslaget). Når kommuner går sammen om mindre omfattende samarbeid, bør kommunene stå fritt til å bestemme hvor mange og hvem som sitter i det øverste styrende organ. Kommunene i Valdres har et utstrakt interkommunalt samarbeid og for mange av samarbeidene etter § 27 har kommunestyrene i vedtekter fastsatt at rådmennene utgjør styre, en organisering vi finner hensiktsmessig for denne typen samarbeid.

 

 1. Økonomiforvaltning (kapittel 19)
 2. Kommunen støtter forslaget om en generalbestemmelse om langsiktig bære-kraftig økonomiforvaltning og at kommunestyret skal fastsette finansielle måltall.
 3. Kommunen støtter forslaget om at økonomiplanen skal kunne utgjøre handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel.
 4. Kommunen støtter forslaget om standardiserte oppstillinger i økonomiplanen, kravet til å vise utvikling i lånegjeld og kravene til årsberetning.
 5. Kommunen er enig med utvalget i at regionråd og oppgavefellesskap som er egne rettssubjekt skal utarbeide egen økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kommunen går i mot et lovkrav om at samarbeid som ikke er egne rettssubjekt skal utarbeide egne slike dokument; dette vil ofte være hensiktsmessig som verktøy i kommunenes felles styring av samarbeidene, og vil være noe kommunene kan bli enige om å gjøre, men et lovfestet krav vil være en unødvendig byråkratisering av mer avgrensede samarbeid.
 6. Kommunen støtter forslaget til regler for beregning av minimumsavdrag på lån.
 7. Kommunen foreslår at tidsfristen for ferdigstillelse av årsberetningen er 1 måned etter publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall.

 

 1. Internkontroll (kapittel 24)

 Kommunen støtter forslaget om et mer samordnet regelverk om intern-kontrollen i kommuneloven. Det er en forutsetning dette kommer til erstatning for regulering i særlovene, ikke som et tillegg. Kommunen deler utvalgets syn på at det er de overordnede og sentrale elementene og vurderingene i internkontrollen som lovfestes.