Forsiden

Høringssvar fra Østre Toten kommune

Høring - ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret viser til NOU 2016_4 "Ny kommunelov" som er sendt på høring til kommunene. Kommunestyret mener utredningen i all hovedsak oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en god måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det. Kommunestyret gir med noen få unntak sin tilslutning til de forslag som her fremmes.

Kommunestyret vil særlig understreke betydningen av forslaget til ny formålsparagraf som understreker det lokale demokrati og selvstyre. At kommunen skal drive samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøvelse på en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig måte. Videre at innskrenkinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov og må begrenses til det som er helt nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

Kommunestyret vil i tillegg bemerke;

a. Det bør vurderes om reglene om ansattes medvirkning innskrenkes til å fastslå at slike ordninger skal etableres og overlate til partene gjennom avtaleverket å avklare hvordan det skal skje.

b. Ønsker en å sikre 40 % av hvert kjønn også ved forholdsvalg bør dette avgjøres ved at den gruppe med størst ubalanse sørger for dette.

c. Reglene om etterlønn for folkevalgte, her bør 3 mnd være et minimum og eventuell maksgrense 6 mnd med avkortning mot inntekt opptjent i perioden.

d. Eventuell offentliggjøring av interne dokumenter bør ikke skje før saken er utredet og klar til politisk behandling.

e. Forslaget om å heve terskelen for å få innbyggerforslag behandlet støttes ikke.

f. Det er viktig at fylkesmannens rolle som samordner av statlige tilsyn blir reell.