Forsiden

Høringssvar fra Indre Helgeland Regionråd

Høringssvar fra Indre Helgeland Regionråd til NOU16/4 Ny kommunelov

Dato: 01.10.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse enstemmig vedtatt av AU-IHR med samtlige ordførere tilstede:

Indre Helgeland Regionråd viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» som er sendt på høring til kommunene. Utredningen oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en grei måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det.

Forslagene er omfattende og vil gi betydelige endringer på flere områder, ikke minst vil deler av det regionale samarbeidet måtte omorganiseres med bakgrunn i ny lov.

 

Vurderinger

-          Regionrådet er tilfreds med at det lokale demokrati og selvstyre er kommet inn i lovens formålsparagraf. Likeså støtter vi forslagene som setter klare begrensninger i statlig myndighets hjemmel for å gripe inn i det lokale selvstyret.

-          Regionrådet støtter endringen i Kap.9 ang. kommunal parlamentarisme. Formannskapsmodellen skal fortsatt være hovedmodellen og det stilles noe strengere krav knyttet til vedtak om overgang til parlamentarisk styreform.

-          Forslagene om utvidet myndighet for kommunene til å vedta direkte valg av ordfører støttes.

-          Dersom kravet til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, er det naturlig at valglovens bestemmelser øker tilsvarende. Lovverket er pr. i dag harmonisert, og det er ikke naturlig at det blir enklere å fremme et listeforslag enn å fremme et forslag for kommunestyret.

-          Regionen har en rekke ulike samarbeidsarena som er regulert i henhold til dagens §27. Flertallet av disse har bidratt til hensiktsmessig organisering av nødvendige tjenester i kommunene. Kommunelovforslagets endringer på dette området må i det minste utformes slik at det ikke gis «tilbakevirkende kraft» der slike samarbeid eksisterer i dag. Å pålegge kommunene å omorganisere all slik virksomhet innen 4 år synes unødig byråkratisk.

 Mo i Rana 27.09.16

Arne Langset, sekretariatsleder

Vedlegg