Forsiden

Høringssvar fra Lardal kommune

Høringsuttalelse til Ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Lardal kommune støtter kommunelovutvalgets lovforslag til ny kommunelov, med følgende presiseringer:
- Lardal kommune viser til NOU kapittel 11 og foreslår at i stedet for en innskjerping av valgbarhetsreglene til styrene i kommunale foretak, så innarbeides nye regler om inhabilitet ved behandling av saker vedrørende foretak i folkevalgte organer, hvor folkevalgte er styremedlem i foretaket.
- Lardal kommune viser til NOU kapittel 15 og foreslår at konsekvensene av brudd på taushetsplikten innarbeides i ny kommunelov § 8-3.
- Krav til økning av i innbyggerforslag endres ikke. Man beholder krav som i loven pr. dags dato, som er 2% eller 300 innbyggere.