Forsiden

Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringssvar Ny kommunelov

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad
  1.  Vi går imot lovfesting av det kommunale selvstyret, idet vi viser til at konstitusjonell sedvane utgjør et sterkt og godt vern om det lokale selvstyret vi har hatt i Norge siden 1837.
  2. Rælingen kommune går imot de foreslåtte endringene mht kjønnsbalanse ved valg til folkevalgte organ.
  3. Rælingen kommune går imot å lovfeste generell rett til direkte ordførervalg.
  4. Rælingen kommune går imot utvidet taushetsplikt for folkevalgte og mener dette er godt nok ivaretatt i dagens lov.
  5. Rælingen kommune mener adgangen til innbyggerinitiativ bør ligge på 300 underskrifter som i dag.

 

 

Vedlegg