Forsiden

Høringssvar fra Vefsn kommune

Høring fra Vefsn kommune.

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

                                                                                                                     

Høringsuttalelse - ny kommunelov

 Vefsn formannskap  behandlet  i møte 04.10.2016 sak 130/16

 Følgende vedtak ble fattet:

Vefsn kommune støtter i hovedtrekkene utvalgets forslag til ny kommunelov, men har følgende merknader:

Kap. 1 - Formål

Vefsn kommune ønsker å opprettholde begrepet «folkestyre» i formålsparagrafen. Dette settes inn som tillegg i punkt 1.

Kap. 4 – Kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter.

  • 2-2 tredje ledd bør endres slik foreslått av KS til:

"Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter som kan disponeres fritt, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk."

Kap. 7 – Folkevalgte organer og administrasjonen.

Heving av terskelen for innbyggerforslag bør revurderes da den virker høy.

Det bør utredes hensiktsmessige tiltak for tilfredsstillende identifisering av de som gir underskrifter.

Kap. 9 - Parlamentarisme

Vefsn kommune støtter utvalgets mindretallsforslag om at parlamentarisk styringsmodell ikke lenger skal tillates. Vi støtter mindretallets begrunnelse om at styringsmodellen svekker betydningen av kommunestyret/fylkestinget og undergraver tilliten til forvaltningen ved at tjenesteapparatets integritet og faglighet svekkes. Dersom det skal være åpning for parlamentarisk modell, støttes flertallets forslag om at formannskapsmodellen skal være hovedmodellen, og at et eventuelt alternativt valg av en parlamentarisk modell skal ha 2/3 av de avgitte stemmene.

Politisk styreform: Vefsn kommune støtter mindretallets forslag § 10-6 om at kommunestyret og fylkestinget må godkjenne nye politiske stillinger.

Kap. 11 – Kommunale foretak

Forslaget om at kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer ikke er valgbar til styre i KF støttes ikke. Vefsn kommune mener at her bør samme regler følges som i aksjeloven der eierne kan sitte i styre om de ønsker det.

Kap. 12 – Valgbarhet, ombudsplikt og suspensjon mv.

Det bør revurderes om det er tilstrekkelig behov for å pålegge innhenting av skriftlig samtykke i anledning valg av utvalgsrepresentanter.

Kap. 15 – Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte

Vefsn kommune vil påpeke at politikerrollen er i en særstilling da den også innebærer å være ombudsmenn som folkevalgt. Samfunnsmessige faktorer kan i enkelttilfeller veie tyngre enn saksbehandleres vurdering av taushetsbelagt informasjon. Forslag til nytt lovverk legger opp til at offentleglovens § 16 endres slik at interne dokument fortsatt kan holdes unntatt offentlighet selv om folkevalgte organer får innsyn i de. Dette forslaget støttes ikke av Vefsn kommune.

Kap. 16 – Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer

Vefsn kommune ønsker at det skal åpnes for å gi forslagsrett for ungdomsrådets representanter i kommunestyre og utvalg i saker som berører ungdom der ungdomsrådet i dag har talerett.  Ungdomsrådet anses å ha et spesielt behov for forslagsrett ettersom de representerer innbyggere under 18 år.

Kap. 25 - Kontrollutvalget 

Kontrollutvalg: Vefsn kommune ønsker å lovfeste praksisen med at den politiske opposisjonen skal ha ledervervet i Kontrollutvalget.

Forslag til § 23-2. Vefsn kommune ønsker ikke å lovfeste begrensning av retten Kontrollutvalget har til å være til stede i lukkede møter.