Forsiden

Høringssvar fra Vennesla kommune

Høring - Kommunelovutvalgets utredning. Ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Vennesla kommunestyre har følgende merknader til forslaget til ny kommunelov, NOU 2016:4

  1. Begrepet "folkestyre" bør inn i lovens formålsparagraf.
  2. Det er viktig at begrepet folkevalgte organ tydeliggjøres i forhold til nærhetsprinsippet. På bakgrunn av dette foreslås følgende formulering i § 2-2. 2. ledd: "Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig."
  3. § 2-2, tredje ledd bør formuleres slik: "Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal politikk".
  4. Forslaget om å innføre muligheten for direkte valg av ordfører støttes ikke. En støtter heller ikke foreslåtte endringer av ordførerens posisjon utover det som ligger i dagens lov.
  5. Forslaget om å lovfeste at kommunens øverste administrative leder skal ha tittelen kommunedirektør støttes ikke. Det må være opp til den enkelte kommune hva slags tittel de ønsker å benytte.
  6. Reglene om at kommunen kan velge å benytte privat revisjonsfirma oppheves.

Det vises ellers til vedlagte utskrift fra den politiske behandlingen samt rådmannens saksframlegg som også er vedlagt.

 

Vedlegg