Forsiden

Høringssvar fra Markus Hoel Lie, Førsteamanuensis, UiT - Norges Arktiske Universitet

Rett og legitimasjon i kommunen

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

Når det gjelder Kommunelovutvalgets forslag til en ny legitimasjonsregel ved privatrettslige disposisjoner, vises det til min kritikk i artikkelen "Gyldig avtale på tross av personelle kompetansebrudd i kommunen - en analyse av HR-2016-476-A og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU 2016: 4", som er under publisering i tidsskriftet Lov og Rett, se hefte 9, 2016. Konklusjonen er her at ingen av Kommunelovutvalgets tre alternative forslag til en ny legitimasjonsregel bør følges opp.

Når det gjelder forslaget fra mindretallet i Kommunelovutvalget om en legitimasjonsregel ved utøving av offentlig myndighet, slutter jeg meg til flertallet begrunnelse for ikke å innføre en slik regel. Det er ikke hensiktsmessig å ha en egen legitimasjonsregel der kommunen utøver offentlig myndighet. Forslaget er for øvrig uansett ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet til at det kan vedtas slik det foreligger.