Forsiden

Høringssvar fra Modum kommune

Ny kommunelov - høringssvar fra Modum kommune

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Det avgis følgende høringsuttalelse (K-sak 88/16):

Modum kommune støtter hovedtrekkene i forslag til ny kommunelov og ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes.

Modum kommune støtter mindretallets syn når det gjelder muligheten for å lukke møter i forbindelse med saksforberedende opplæring.