Forsiden

Høringssvar fra Nittedal kommune

Høringsuttalelse - ny kommunelov - høringssvar fra NIttedal kommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

1 Nittedal kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas, med følgende endring:

1.1  § 26-1 utgår.

1.2  § 7-6: gjeldende rett videreføres når det gjelder kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forholdsvalg.

1.3  § 5-2, siste ledd, siste setning endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.

1.4  Kap 18 om regionråd utgår. § 17-1, 2. ledd endres tilsvarende. § 27 i gjeldende lov opprettholdes.

1.5  § 25-1, 1. ledd endres slik: Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administrasjonens virksomhet.

1.6  § 25-2: det skal rapporteres om interkontroll og statlig tilsyn i årsrapport.

 

2      Kommunen foreslår at det inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.

3      Bruken av begrepet Rådmann innarbeides i lovteksten som formell tittel for kommunens øverste kommunale leder, og erstatter således begrepet administrasjonssjef i gjeldende rett og kommunedirektør i forslag til ny kommunelov.