Forsiden

Høringssvar fra Halden kommune

Høringssvar - Halden kommune - NOU 2016 - 4 - Ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev 06.04.16.

 

Etter forberedende behandling i formannskap og kommunestyre avgir Halden kommune ved vedtak i formannskapets møte 29.09.16 følgende enstemmige høringsuttalelse:

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling:

 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til nedenstående forslag til høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov.

 

Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4, Ny Kommunelov, med forslagene der støttes i all hovedsak av Halden kommune.

 

Utvalgets vurderinger og lovforslag kaster lys over og bringer avklaringer på en rekke felter der dagens gjeldende kommunelov ikke gir svar eller gir et uklart svar.

 

Kommunen støtter også arbeidet med å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig, og mener man har lyktes med det.

 

Lovforslagets kap. 1 og 2: Formål og selvstyre

 

  • Halden kommune støtter forslagene til nye lovhjemler i lovforslagets kapitler 1 og 2 om kommunalt selvstyre og fremming av det, at kommunen er eget rettssubjekt, at legalitetsprinsippet gjelder i forhold til Staten, og at forholdsmessighetsprinsippet, nærhetsprinsippet og finansieringsprinsippet uttrykkes i lovtekstens § 2-2.

Kap. 5 – Folkevalgte organer, delegasjon

 

 • Kommunestyret støtter primært at kommuner organiseres etter formannskapsmodellen.

 

  • Drøftingen av og forsøkene på klargjøring av privatrettslige konsekvenser mht. overskridelser av kompetanse i forskjellige varianter (ref. fullmaktsoverskridelser) er verdifulle, nyttige og støttes.

Kap. 6 – Ordfører.

  • Kommunen støtter styrking av ordførers rolle ved å gi forslagsrett i alle folkevalgte organer unntatt kontrollutvalget, samt å gi adgang til å delegere en begrenset vedtaksmyndighet til ordfører.

Kap. 7 – Valg til folkevalgte organer

 

  • Kommunen støtter utvalgsflertallet som mener at kravet til kjønnsbalanse også bør knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, som i dag.
  • Kommunen støtter endringsforslag og presiseringer i utkastets § 7-10 om opprykk og nyvalg med kortvarige uttredener (settemedlemmer etc).
  • Kommunen noterer seg at utvalget mener at ombudsplikten skal være slik at det skal mye til for å få fritak fra verv etter at man er valgt inn i folkevalgt organ, og vi støtter forslaget i § 7-9, annet ledd, om at det skal legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.
  • Hjemmelen §7-11til suspensjon av ordfører og andre folkevalgte er, på de stramme vilkår som angis, en nødvendighet . Kommunestyret støtter forslaget om at en ordfører da kan avsettes, etter vedtak i kommunestyret – med kvalifisert flertall. Dog er kommunen enig med KS i at kriteriet uskikkethet kan tydeliggjøres.

Kap. 8 – Rettigheter og plikter for de folkevalgte

 

  • Kommunestyret støtter forslagene om lovfesting av utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer i § 8-3. 

Kap. 9 – Kommunale foretak.

 • Kommunestyret støtter vurderingene fra KS under dette punktet sitat: «Det kan synes unødvendig å lovfeste at kommunestyremedlemmer …. ikke har adgang til å bli valgt til styret for kommunale foretak…Et alternativ kan være å innføre habilitetsbestemmelser slik utvalget selv er inne på».

Kap. 11 – Saksbehandling i folkevalgte organer.

 

  • Kommunen støtter presiseringen i §§ 11-3 og 11-5 om at en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold ikke skal stå på offentlig saksliste, og at saker om det, om mottak av informasjon fra kommunens advokat, eller saker som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt kan unntas fra møteoffentlighet.
 • Vi støtter at det åpnes større adgang til å holde fjernmøter.

 

 

Kap. 12 – Innbyggerdeltakelse.

 

 • Ingen merknader. Bestemmelsen har ikke vært brukt i Halden.

 

Kap. 13 Administrasjonen

 

 • Det bør ligge til det kommunale selvstyret for den enkelte kommune fortsatt å velge om man vil bruke den tradisjonstunge tittelen rådmann eller forholde seg til lovens nye betegnelse for administrasjonssjef – kommunedirektør. Da står det opp til kommunene selv om man vil vektlegge enten bedriftslederrollen og kjønnsnøytralitet i «kommunedirektør» eller rollen som rådgiver/innstiller til folkevalgte organer og tradisjonen i eks. «rådmann».
 • Forslaget til ny tekst i§ 13-1, Kommunedirektør, myndighet og oppgaver har kommunens støtte. Ny tekst inneholder på flere punkter vesentlige forbedringer, presiseringer og klargjøringer i forhold til dagens lovtekst og praksis. Vi peker på forslagets siste punkt om lovfestet aleneansvar for kommunedirektør mht. løpende personalansvar for den enkelte, som et viktig bidrag til klargjøring av skillet mellom administrasjonen og de folkevalgte mht. oppgaver og ansvar.

 

Kap. 14 Økonomiforvaltning

 • (som ROBEK-kommune noe mer fyldig kommentar):

 

Inndekning av merforbruk:

Utvalget foreslår flere endringer som skal bidra til at inndekningen av merforbruk ikke skyves unødig frem i tid. Det støtter Halden kommune.

 

Et av flere tiltak er å lovfeste at merforbruk i årets regnskap skal inndekkes før regnskapet avsluttes så langt det finnes tilgjengelige midler på disposisjonsfondet. Det er kommunen ikke enig i.

 

Da tvinges ikke kommunen til å finne en varig og nødvendig driftsreduksjon. Videre anser de fleste kommuner disposisjonsfondet som en reserve med tanke på å dekke enkeltstående og uforutsette hendelser det påfølgende eller senere år, evt. som ren oppsparing av egenkapital til planlagte nyinvesteringer.

 

Et driftsunderskudd er ikke en slik hendelse, etter vår vurdering, idet bruk av det som utvalget foreslår utad vil skjule at kommunen har behov for å justere nedover sitt alminnelige driftsnivå – ellers vil det reelle inndekningsbehov bare skyves ett år frem i tid.

 

Skillet drift – investering:

Utvalgets foreslår endelig å lovfeste den sentrale kommunaløkonomiske hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter – det såkalte formues-bevaringsprinsippet. Det støttes.

 

Utvalget foreslår at gjeldende forskriftsregler om håndtering av salg av aksjer videreføres og lovfestes. Dette er et unntak som innebærer at en viss andel av inntekten fra salg av aksjer kan regnes som driftsinntekt – slik vi forstår særlig knyttet til tematikk omkring kommunalt eide kraftverk. I forslaget § 14-9, tredje ledd foreslår utvalget derfor at dette lovfestes med setningen «En andel av inntektene fra salg av aksjer skal regnes som løpende inntekter».

 

Dette vil gi en kunstig forhøyet driftsinntekt som ikke vil være av varig karakter, og etter vår mening være et brudd med formuesbevaringsprinsippet, som man nettopp nå lovfester som den klare hovedregel foran i samme paragraf. I lys av det setter kommunen spørsmål ved lovfestingen av det nå, og minner om at svært mange kommuner har kraftverksaksjer.

 

Låneopptak og avdrag på lån:

Kommunen stiller oss bak forslaget om å innføre en beregningsmåte av minimumsavdragene som sikrer at avdragsprofilen på samlet lånegjeld samsvarer med profilen på kapitalslitet, og er også enig i at det ikke bør settes et øvre tak på kommunens samlede gjeldsbyrde.

 

Finansforvaltning og garantier:

Kommunen støtter utvalgets vurderinger og forslag.

 

Statlig kontroll med budsjett og låneopptak:

En automatisk innmelding i ROBEK dersom man oppnår et negativt driftsresultat på 3 % av driftsinntektene er positivt med tanke på at nødvendig omstilling vil komme raskere i gang enn om man skal vente til etter inndekningsplanens 2. år.

Enhver kommune som i dag er på ROBEK-lista vil uansett måtte utarbeide en tiltaksplan for hvordan økonomien skal bringes tilbake i balanse.

 • øvrige forlag er så langt vi kan se lovfesting av allerede etablert praksis.

Kap. 23 Kontrollutvalg.

 

            Kommunen støtter at det gjennom nytt minimumskrav til antall medlemmer sikres en viss representativitet.

 

Kap. 24 Internkontroll.

 

            Kommunen støtter forslaget om tydeliggjøring av ansvaret for dette for kommunedirektør, og at de      stadig mer omfattende bestemmelser om dette i særlover erstattes av et eget uttømmende regelverk i kommuneloven – og at slik kontroll skal være systematisk dvs. planmessig og metodisk, ikke tilfeldig og spontant.

 

Kap. 26 Kommunalt tilsyn.

 

            Forslaget i § 26 om likebehandling og uavhengighet støttes.

 

Kap. 28, 29, 30, 31 Statlig kontroll og tilsyn.

 

            Kommunen støtter forslagene.

 

KS sitt debattgrunnlag ny kommunelov.

 

Halden kommune støtter også KS sine vurderinger her, i den grad ikke det motsatte skulle fremgå ovenfor.

 

Avsluttende merknader.

 

Selv om det ligger utenfor utvalgets mandat vises til administrasjonens pkt. IV Sluttkommentarer, tanker om mindretallets rettigheter og revitalisering av kommunestyrene gjennom mulige delegasjonssperrer i meget store saker utover de få regler om det man i dagens kommunelov – «kommunestyret selv» - som innspill å ta med videre.

 

Vedlagt for øvrig – utskrift av sakens behandling i formannskapet 25.08.16, kommunestyret 08.09.16, og formannskapets avsluttende behandling.

 

 

 

Halden kommune har egen kommunal pensjonskasse og Pensjonskasseforeningens høringsbrev 29.09.16 ble utsendt til formannskapets behandling 29. 09.16, og avstedkom ingen ytterligere kommentarer.

Vedlegg