Forsiden

Høringssvar fra Fet kommune v/Fet Formannskap

Høringsuttalelse fra Fet kommune vedrørenede forslag til ny kommunelov

Dato: 09.09.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapets enstemmige vedtak:

Lovutkastet inneholder mange gode forslag egnet til å styrke det lokale selvstyret, og dermed fremme en effektiv og bærekraftig kommunesektor. Det gir en god definisjon av Grunnlovfestingen av det lokale selvstyret.

Det er viktig med tydelig avgrensning mellom politikk og administrasjon. De foreslåtte endringer i Kommuneloven bygger opp om dette.

Øvrige bestemmelser, særlig knyttet til internkontroll, økonomi og strengere grenser for statlig overprøving bygger godt opp om lovens formålsbestemmelse.