Forsiden

Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Høringsuttalelse fra Eidsvoll kommune, forslag til ny kommunelov

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Eidsvoll kommune støtter i all hovedsak forslaget til ny kommunelov. Særlig ser kommunen positivt på at lovfestingen av det kommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven. 

Videre er det et viktig prinsipp i forslaget at lokalt selvstyre, til fordel for detaljert statlig styring, legges til grunn for kommunens virksomhet. Kommunen støtter her KS sitt forslag til formulering av i § 2: 

  • Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig
  • Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 

Lovforslaget er klargjørende når det gjelder kommunestyrets rolle og innenfor visse rammer gis kommunene også stor frihet til å organisere de underordnede folkevalgte organer. Det legges til rette for at kommunestyret bedre kan ivareta det overordnede ansvaret for kommunen. Kommunestyret får en utvidet innsynsrett i administrasjonens dokumenter, kombinert med en taushetsplikt. Kommunestyret blir også sikret mer styringsinformasjon om en større del av den kommunale virksomheten, blant annet gjennom bestemmelsene om økonomiforvaltning, eierstyring, egenkontroll av selskaper og rapportering til kommunestyret om internkontroll og resultat av statlig tilsyn.

Konklusjon:
Eidsvoll kommune anbefaler at forslag til ny kommunelov vedtas med presiseringene i § 2. Uttalelsen er ikke politisk behandlet.

Med hilsen

Knut Haugestad
Rådmann

Marte Hoel
Assisterende rådmann

  

Dokumentet er elektronisk godkjent.