Forsiden

Høringssvar fra Ski kommune

HØRING - KOMMUNELOVUTVALGETS UTREDNING 2016

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Ski kommune vil uttale følgende til kommunelovutvalgets utredning:

 Det er positivt at Kommuneloven undergis en revisjon med sikte på å lovfeste etablert praksis veiledninger og rundskriv, samt å bringe loven i samsvar med de endringer som har skjedd i samfunnet etter at loven trådte i kraft i 1993.

 Forslag om at det innføres krav om kjønnsbalanse i politiske organ tiltres ikke. Kjønnsnøytral betegnelse på administrativ leder i kommunen innføres.

 Det er positivt at kommuner som ønsker større grad av delegering til ordfører, får adgang til dette.

 Forslaget om å øke krav til antall underskrifter ved innbyggerforslag tiltres ikke.

 

Det gis støtte til at kommunestyret gis anledning til å både suspendere fra og frata ordfører vervet når det foreligger helt særegne forhold ved ordførers skikkethet.

 Kommune er enig i målsettingen om langsiktig økonomiforvaltning og støtter forslag til endring av bestemmelser.

 Kommunen imøteser eventuell utredning vedrørende disposisjoner foretatt uten fullmakt eller myndighet, og kommer ikke med innspill i denne omgang.