Forsiden

Høringssvar fra Nome kommune

K-sak 0832016 Kommunelovutvalgets utredning 2016 nr. 4 - ny kommunelov.

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret støtter KS Telemarks uttalelse med følgende tillegg:

Nome kommune vil advare mot så detaljert lovgivning at det innskrenker det kommunale selvstyret unødvendig. Lovfesting bør bare brukes der det fortoner seg helt nødvendig for å nå nasjonale målsettinger.

1. Kommunestyre ønsker at «folkestyre» fortsatt skal være hovedfokus og støtter her mindretallets innstilling om å beholde dagens formålsbeskrivelse.
2. Kommunestyre støtter ikke å utvide definisjonen av «folkevalgt» til også å gjelde personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ», og ønsker en klar lovtekst om at folkevalgte kun er de som velges eller er vara til kommunestyrer eller fylkesting.
3. Kommunestyre er av den klare oppfatning at tittelen som beskriver lederen for den samla fylkeskommunale eller kommunale administrasjonen bør være kjønnsnøytral.
4. Forslag om utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte støttes ikke.
5. Det foreslås at administrasjonen, så langt det er midler dekker eventuelt merforbruk tidligere år før regnskapet blir avsluttet. I praksis betyr dette at politikerne i den enkelte fylkeskommune eller kommune ikke får forelagt det reelle årlige resultatet.
Kommunestyre mener at avslutningen av regnskapet må underlegges politisk kontroll og utføres av kommunestyret.
6. Kommunestyre vil anbefale å holde kravene til antall underskrifter for å fremme innbyggerinitiativ på dagens nivå. (NOU kap 7)
7. Kommunestyre vil anbefale å lovfeste kravet om at leder av kontrollutvalget skal være fra opposisjonen (NOU kap 25)
8. Låneopptak og avdrag på lån NOU kan 19.8: Endrede prinsipper gjelder for nye opptak av lån fra ikrafttredelse av ny lov. Det vil derfor ikke få konsekvenser for "gamle" lån som er tatt opp før ikrafttredelsen.