Forsiden

Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

Høringssvar - ny kommunelov

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov - Høringsuttalelse

Det vises til høringsbrev av 06.04.2016 med frist til å inngi høringssvar 06.10.2016.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 07.09.2016 i sak FU 91/16. Protokoll fra saken hvor

fylkesutvalgets vedtak fremgår vedlagt.

Med bakgrunn i høringsnotat og høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

datert 06.04.2016, slutter fylkesutvalget seg til følgende høringsuttalelse:

1. Forslag til ny kommunelov

Vestfold fylkeskommune har vurdert Kommunelovutvalgets utkast til ny kommunelov og

særlig vurdert hvorvidt lovforslagene gir bedre selvstyre, lokaldemokrati og er gitt en

hensiktsmessig utforming.

Kort oppsummert er det Vestfold fylkeskommunes syn at lovforslaget både innebærer en

forenkling av dagens lovtekst og gir en mer hensiktsmessig utforming.

Vestfold fylkeskommune mener også at lovforslaget samlet bidrar til å styrke det kommunale

selvstyre. Lovforslaget vil trolig også gi bedre lokaldemokrati ved at det foreslås tydelige

regler om delegasjon av myndighet fra kommunestyret til andre folkevalgte organer, at

kommunestyret får innsynsrett i administrasjonens dokumenter, nye regler om internkontroll

og styrking av kontrollutvalget og at arbeidsdelingen mellom administrasjon og folkevalgte

blir tydeliggjort.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

2.1 Formålsparagrafen (NOU kap. 3)

Kommunelovutvalget har foreslått å lovfeste det kommunale selvstyre i en

formålsbestemmelse.

Vestfold fylkeskommune mener at det er positivt at det fremgår av formålsbestemmelsen at

loven skal fremme det kommunale selvstyre. En lovfesting vil ha betydning ved tolkning av

de øvrige bestemmelsene i kommuneloven, og vil medføre økt samfunnsmessig bevissthet

om det kommunale selvstyre.

2.2 Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4)

Utvalget har foreslått å lovfeste forholdet mellom stat og kommune ved at det kommunale og

fylkeskommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta

nasjonale mål.

Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov - Høringsuttalelse

Det vises til høringsbrev av 06.04.2016 med frist til å inngi høringssvar 06.10.2016.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 07.09.2016 i sak FU 91/16. Protokoll fra saken hvor

fylkesutvalgets vedtak fremgår vedlagt.

Med bakgrunn i høringsnotat og høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

datert 06.04.2016, slutter fylkesutvalget seg til følgende høringsuttalelse:

1. Forslag til ny kommunelov

Vestfold fylkeskommune har vurdert Kommunelovutvalgets utkast til ny kommunelov og

særlig vurdert hvorvidt lovforslagene gir bedre selvstyre, lokaldemokrati og er gitt en

hensiktsmessig utforming.

Kort oppsummert er det Vestfold fylkeskommunes syn at lovforslaget både innebærer en

forenkling av dagens lovtekst og gir en mer hensiktsmessig utforming.

Vestfold fylkeskommune mener også at lovforslaget samlet bidrar til å styrke det kommunale

selvstyre. Lovforslaget vil trolig også gi bedre lokaldemokrati ved at det foreslås tydelige

regler om delegasjon av myndighet fra kommunestyret til andre folkevalgte organer, at

kommunestyret får innsynsrett i administrasjonens dokumenter, nye regler om internkontroll

og styrking av kontrollutvalget og at arbeidsdelingen mellom administrasjon og folkevalgte

blir tydeliggjort.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

2.1 Formålsparagrafen (NOU kap. 3)

Kommunelovutvalget har foreslått å lovfeste det kommunale selvstyre i en

formålsbestemmelse.

Vestfold fylkeskommune mener at det er positivt at det fremgår av formålsbestemmelsen at

loven skal fremme det kommunale selvstyre. En lovfesting vil ha betydning ved tolkning av

de øvrige bestemmelsene i kommuneloven, og vil medføre økt samfunnsmessig bevissthet

om det kommunale selvstyre.

2.2 Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4)

Utvalget har foreslått å lovfeste forholdet mellom stat og kommune ved at det kommunale og

fylkeskommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta

nasjonale mål.

Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov - Høringsuttalelse

Det vises til høringsbrev av 06.04.2016 med frist til å inngi høringssvar 06.10.2016.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 07.09.2016 i sak FU 91/16. Protokoll fra saken hvor

fylkesutvalgets vedtak fremgår vedlagt.

Med bakgrunn i høringsnotat og høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

datert 06.04.2016, slutter fylkesutvalget seg til følgende høringsuttalelse:

1. Forslag til ny kommunelov

Vestfold fylkeskommune har vurdert Kommunelovutvalgets utkast til ny kommunelov og

særlig vurdert hvorvidt lovforslagene gir bedre selvstyre, lokaldemokrati og er gitt en

hensiktsmessig utforming.

Kort oppsummert er det Vestfold fylkeskommunes syn at lovforslaget både innebærer en

forenkling av dagens lovtekst og gir en mer hensiktsmessig utforming.

Vestfold fylkeskommune mener også at lovforslaget samlet bidrar til å styrke det kommunale

selvstyre. Lovforslaget vil trolig også gi bedre lokaldemokrati ved at det foreslås tydelige

regler om delegasjon av myndighet fra kommunestyret til andre folkevalgte organer, at

kommunestyret får innsynsrett i administrasjonens dokumenter, nye regler om internkontroll

og styrking av kontrollutvalget og at arbeidsdelingen mellom administrasjon og folkevalgte

blir tydeliggjort.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

2.1 Formålsparagrafen (NOU kap. 3)

Kommunelovutvalget har foreslått å lovfeste det kommunale selvstyre i en

formålsbestemmelse.

Vestfold fylkeskommune mener at det er positivt at det fremgår av formålsbestemmelsen at

loven skal fremme det kommunale selvstyre. En lovfesting vil ha betydning ved tolkning av

de øvrige bestemmelsene i kommuneloven, og vil medføre økt samfunnsmessig bevissthet

om det kommunale selvstyre.

2.2 Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4)

Utvalget har foreslått å lovfeste forholdet mellom stat og kommune ved at det kommunale og

fylkeskommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta

nasjonale mål.

Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov - Høringsuttalelse

Det vises til høringsbrev av 06.04.2016 med frist til å inngi høringssvar 06.10.2016.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 07.09.2016 i sak FU 91/16. Protokoll fra saken hvor

fylkesutvalgets vedtak fremgår vedlagt.

Med bakgrunn i høringsnotat og høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

datert 06.04.2016, slutter fylkesutvalget seg til følgende høringsuttalelse:

1. Forslag til ny kommunelov

Vestfold fylkeskommune har vurdert Kommunelovutvalgets utkast til ny kommunelov og

særlig vurdert hvorvidt lovforslagene gir bedre selvstyre, lokaldemokrati og er gitt en

hensiktsmessig utforming.

Kort oppsummert er det Vestfold fylkeskommunes syn at lovforslaget både innebærer en

forenkling av dagens lovtekst og gir en mer hensiktsmessig utforming.

Vestfold fylkeskommune mener også at lovforslaget samlet bidrar til å styrke det kommunale

selvstyre. Lovforslaget vil trolig også gi bedre lokaldemokrati ved at det foreslås tydelige

regler om delegasjon av myndighet fra kommunestyret til andre folkevalgte organer, at

kommunestyret får innsynsrett i administrasjonens dokumenter, nye regler om internkontroll

og styrking av kontrollutvalget og at arbeidsdelingen mellom administrasjon og folkevalgte

blir tydeliggjort.

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

2.1 Formålsparagrafen (NOU kap. 3)

Kommunelovutvalget har foreslått å lovfeste det kommunale selvstyre i en

formålsbestemmelse.

Vestfold fylkeskommune mener at det er positivt at det fremgår av formålsbestemmelsen at

loven skal fremme det kommunale selvstyre. En lovfesting vil ha betydning ved tolkning av

de øvrige bestemmelsene i kommuneloven, og vil medføre økt samfunnsmessig bevissthet

om det kommunale selvstyre.

2.2 Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4)

Utvalget har foreslått å lovfeste forholdet mellom stat og kommune ved at det kommunale og

fylkeskommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

I forslag til ny kommunallag i Sverige (SOU 2015:24), er forholdet mellom stat og

kommune/fylkeskommune foreslått regulert i §§1 og 2;

«Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter

av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets

område eller deras medlemmar.

Uppgifter som andra har hand om

2 § Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter

som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand

om».

Ny kommunelov § 2-2, 1. ledd kunne ha vært bygd opp på tilsvarende vis, dvs. at det

kommunale og fylkeskommunale selvstyret avgrenses mot oppgaver og tjenester som er lagt

til staten, annen kommune, fylkeskommune eller som er andre organer.

Vestfold fylkeskommune mener at ordlyden i § 2-2, 3. ledd også kunne ha vært endret for å

tydeliggjøre formålet.

Vestfold fylkeskommune foreslår at § 2-2, 3. ledd endres til:

«Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter som kan disponeres fritt, innenfor

rammene av nasjonal økonomisk politikk».

2.3 Folkevalgte og folkevalgte organer (NOU kap. 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

16, 17)

Vestfold fylkeskommune støtter i hovedsak utvalgets forslag om lovbestemmelser om

folkevalgte og folkevalgte organer.

Utvalget har foreslått at ordfører skal kunne fratas vervet med 9/10 flertall i kommunestyret

dersom ordfører blir vurdert som ikke skikket til det. Lovforslaget har ikke definert hvilke

kriterier som skal legges til grunn for at en ordfører skal kunne anses som ikke skikket til

vervet. Dette vil kunne by på vanskelige tolknings- og avgrensningsspørsmål. Vestfold

fylkeskommune støtter derfor mindretallet i utvalget som foreslår at kommunestyret ikke skal

kunne frata ordfører vervet.

Utvalget har foreslått at adgangen til delegasjon av myndighet til å treffe vedtak i saker, bare

gjelder dersom kommuneloven eller annen lov gir adgang til det. Forslaget innebærer en

innskrenkning i dagens regler om kommunestyre og fylkesting sin adgang til delegasjon.

Etter gjeldende rett, har kommunestyre og fylkesting adgang til å delegere lovpålagte

oppgaver dersom det ikke strider mot lov. Utvalgets forslag innebærer en svekkelse av

kommunene og fylkeskommunenes selvstyre. Vestfold fylkeskommune foreslår derfor å

videreføre dagens regler om at kommunestyre og fylkesting har adgang til å delegere

lovpålagte oppgaver dersom det ikke strider mot lov.

I utredningen pkt. 8.8, nevner utvalget 3 alternative forslag til konsekvenser for kommunen

dersom disposisjoner er foretatt uten fullmakt eller myndighet; 1) at kommunen ikke blir

bundet, 2) at kommunen blir bundet eller 3) at avtalen kun har virkning for avtaler om

dagligdagse forhold. Vestfold fylkeskommune mener at dagens rettstilstand om at det ikke

gjelder en alminnelig legitimasjonsregel bør videreføres. Vestfold fylkeskommune mener at

det ikke bør lovreguleres konsekvenser for kommunen dersom disposisjoner er foretatt uten

fullmakt eller myndighet.

Vestfold fylkeskommune registrer at utvalget har foreslått at møter i folkevalgte organer kan

avholdes som fjernmøter dersom kommunestyret eller fylkestinget selv beslutter dette.

Vestfold fylkeskommune mener at dette ikke bør avgjøres av et simpelt flertall, men av et

kvalifisert flertall. Fjernmøter bør være tilgjengelige via lyd- og bildeopptak for offentligheten.

Utvalget har foreslått at øverste administrative leder i en kommune eller fylkeskommune skal

hete kommunedirektør. Vestfold fylkeskommune mener at rådmann og fylkesrådmann er

innarbeidede stillingsbenevnelser på øverste administrative leder som bør videreføres for

hhv. kommuner og fylkeskommuner.

2.4 Informasjon og innbyggerdeltagelse (NOU kap. 6 og 7)

Vestfold fylkeskommune støtter i hovedsak utvalgets forslag til lovbestemmelser om

informasjon om kommunens virksomhet, innbyggerdeltagelse og folkeavstemminger.

2.5 Administrasjonen (NOU kap. 8.5 og 8.6)

Vestfold fylkeskommune er enig med utvalget i forslag til lovbestemmelser som tydeliggjør

skillet mellom administrasjon og folkevalgte bl.a. forslag om regler for øverste administrative

leder som tydeliggjør hvilke område ledelsesansvaret gjelder, ansvar for forsvarlig utredning

og opplysning av saker og løpende personalansvar.

2.6 Kommunal økonomi (NOU kap. 19)

Vestfold fylkeskommune støtter Kommunelovutvalgets forslag om en egen

formålsbestemmelse om økonomiforvaltningen hvor det fremgår at kommunene skal drive

langsiktig økonomiforvaltning, samt en lovfesting av plikt til å benytte finansielle måltall og

krav om redegjørelse for kommunens økonomi inntas i årsberetningen.

Fylkeskommuner samarbeider om prosjekter med kommuner. Regler om låneopptak

begrenser muligheten for felles låneopptak i slike prosjekter. Utvalgets mindretall har

kommentert problemstillingen i § 14-14. Fylkeskommunen kan ikke se at forslaget entydig gir

anledning til at hver av partene lånefinansierer til sin andel. I dag kan fylkeskommuner og

kommuner kun ta opp lån dersom de er juridisk eier og det er knyttet til eget bruk. Andel av

fellesinvesteringen må ytes som tilskudd som ikke kan lånefinansieres. Dette skaper

utfordringer i felles veiprosjekter og formålsbygg.

2.7 Kommunale foretak og interkommunalt samarbeid (NOU kap. 11 og 18)

Utvalget har foreslått at medlemmer av kommunestyre eller fylkesting og medlemmer i

toppledergruppen ikke har adgang til å bli valgt til styret i kommunale foretak. Tilsvarende

gjelder ikke for eiere av aksjeselskaper. Vestfold fylkeskommune støtter lovutvalgets forslag.

2.8 Egenkontroll (NOU kap. 23, 24, 25, 26 og 27)

Vestfold fylkeskommune er enig med utvalget i videreføring av bestemmelser om

lovlighetstilsyn og innføring av bestemmelser om styrking av egenkontroll og ekstern kontroll.

Vestfold fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i

kontrollutvalget fra tre til fem, men mener at det bør innføres krav om at minst to medlemmer

også er medlem av kommunestyre eller fylkesting.

Det er foreslått å flytte bestemmelser om internkontroll fra særlovgivningen til ny

kommunelov. Forslaget innebærer en forenkling av dagens regler om internkontroll. Vestfold

fylkeskommune støtter forslag om å samordne regelverket for internkontroll, men mener at

det bør innføres krav om årlig rapportering til kommunestyre og fylkesting i årsberetningen.

2.9 Statlig kontroll og tilsyn (NOU kap. 29.1 og 2 og 19.11)

Vestfold fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å videreføre lovlighetstilsyn og mer

dialog med kommunene ved statlig tilsyn og samordning av tilsynsmyndighet.

Vestfold fylkeskommune mener at det burde ha vært stilt krav til kommunene som er omfattet

av ROBEK-registeret om å utarbeide konkrete tiltak for å få kontroll på kommunens merforbruk.