Forsiden

Høringssvar fra Røyken kommune

Kommunelovutvalgets utredning 2016 - Ny kommunelov - Høringsuttalelse

Dato: 19.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utfra Røyken kommunes syn kommer Kommunelovutvalget med viktige forslag for å ivareta det kommunale selvstyret. Selvstyret er sentralt i kommunenes utøvelse av sin myndighet og ansvar. Tydeliggjøring av selvstyret og forholdet mellom kommunene og staten vil bidra til at hensynet til lokaldemokratiet blir stående som et hovedprinsipp. Røyken kommune tilslutter seg utvalgets vurdering om at en lovfesting av prinsippene for forholdet mellom nasjonale myndigheter og kommunene vil bidra til å motvirke en utvikling i retning av større detaljstyring av kommunene.

 

Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov er et omfattende lovforslag, men etter Røyken kommunes vurdering uten de store endringene i forhold til gjeldende kommunelov, og den praksisen Røyken kommune har lagt seg på i henhold til dagens kommunelov.