Forsiden

Høringssvar fra Skedsmo kommune

Skedsmo kommune - vedtak i formannskapet 28.09.16

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Skedsmo kommune ser positivt på lovfestingen av det kommunale selvstyret og at prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.

Skedsmo kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas med følgende endringer:

Finansieringsprinsippet i § 2-2, 3.ledd: Lovteksten snus, slik at handlingsrommet kommer innledningsvis og begrensningen i forhold til nasjonal økonomisk politikk kommer til slutt i lovbestemmelsen.

5-2, siste ledd endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.

Ved regulering av ordførers myndighet og oppgaver videreføres gjeldende rett.

Ved regulering av kjønnsbalanse i folkevalgte organ og valgoppgjør ved forholdsvalg videreføres gjeldende rett.

Ved regulering av møteoffentlighet tas mindretallets forslag til § 11-5, tredje ledd, bokstav d, med som et tillegg i lovforslaget.

Ved regulering av hvordan regnskapsunderskudd skal dekkes opp bør gjeldende rett videreføres.

Ordningen med innbyggerforslag videreføres. Krav til underskrifter endres ikke, men dagens nivå videreføres.