Forsiden

Høringssvar fra Førde kommune

Forslag til ny kommunelov - høyringsuttale frå Førde kommune

Dato: 02.10.2016

Svartype: Med merknad

Samrøystes vedtak i Førde bystyre 29.09.2016

Førde kommune støttar i hovudsak forslag til endringar i kommunelova slik det går fram av NOU 2016:4 med følgjande unntak:Forslag om skjerpa kjønnsbalanse i kommunale organ slik det går fram av kapittel 13 i NOU 2016:4.

Førde kommune er skeptisk til denne endringa fordi det representerer ein inngripen i lokaldemokratiet. Forslaget kan innebere negative effekter på samarbeidsklimaet mellom partia ettersom det kan opne for at eitt parti/partigruppe sin kandidat blir bestemt av kven som blir valt frå andre lister. Regelen vil også komplisere gjennomføringa av val av folkevaldeorgan etter forholdstalsprinsippet.

 

Vedlegg